Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2024 lukien

HEL 2023-014148
More recent handlings
Case 11. / 693 §

Tiimipäällikön, valvontaeläinlääkärin ja johtavan tarkastusinsinöörin virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2024 lukien

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus perusti tiimipäällikön, valvontaeläinlääkärin ja johtavan tarkastusinsinöörin virat kaupunkiympäristön toimialalle 1.1.2024 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Ympäristöpalvelujen ympäristöseuranta ja -valvontayksikön uuteen maaperävalvontatiimiin sijoittuva tiimipäällikön tehtävä on perustettava virkana, koska siinä käytetään julkista valtaa esimerkiksi valvontatehtävissä, tarkastuksissa, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyssä sekä hallinnollisia pakkokeinoja käytettäessä.

Ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön eläinsuojelutiimiin sijoittuva valvontaeläinlääkärin tehtävä on perustettava virkana, koska siinä käytetään julkista valtaa esimerkiksi valvontatehtävissä, tarkastuksissa, näytteenotoissa, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyssä sekä hallinnollisia pakkokeinoja käytettäessä.

Rakennusvalvontapalvelujen rakenneyksikköön sijoittuva johtavan tarkastusinsinöörin tehtävä on perustettava virkana, koska siinä käytetään julkista valtaa esimerkiksi viranomaiskatselmuksissa sekä rakennusluvista ja rakennusten käyttöönotosta päätettäessä.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarviossa on varattu määräraha perustettaviksi esitettäville viroille.

Tehtäväkohtaiset palkat on määritelty kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Tehtäväkohtaisiksi kuukausipalkoiksi on päätetty:
tiimipäällikkö 4 492,16 euroa
valvontaeläinlääkäri 5 236,17 euroa
johtava tarkastusinsinööri 4 757,70 euroa

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Close

This decision was published on 28.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Helena Wendorf, johtava asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi