Virkasuhteen täyttäminen, Kalasataman peruskoulu, tuntiopettaja, työavain KASKO-01-1500-23

HEL 2023-014233
More recent handlings
§ 10

Virkasuhteen täyttäminen, Kalasataman peruskoulu, sivutoiminen tuntiopettaja, työavain Kasko-01-1500-23.

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 6.11.2023-1.6.2024 **********

Tehtävässä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Rikosrekisteriote on esitetty 31.10.2023

Päätöksen perustelut

Sivutoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä oman äidinkielen opetukseen (mandariinikiina) on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.10.-26.10.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän sijoituspaikka/pääkoulu on Kalasataman peruskoulu. Määräaikaisuuden perusteena on toimintojen vakiintumattomuus ja vuosittain vaihtuva oppilasmäärä oman äidinkielen opetuksen kaupunkitasoisissa ryhmissä. Tehtävä on tullut avoimeksi edellisen työntekijän jättäessä tehtävät kesken lukuvuoden.

Helsingin kaupungin opetustoimen johtosäännön (27.8.2014 20§) mukaan määräaikaisen opettajan ottamisesta päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävä on oman äidinkielen opettajan sivutoiminen tehtävä kolmessa eri toimipisteessä. Oppilaat tulevat useista eri kouluista.

Opettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Määräajassa hakemuksen tehtävään jätti 1 hakija jolla ei ole muodollista opettajan kelpoisuutta. Hakija on haastateltu 25.10.2023, haastattelun suoritti rehtori.

**********

Tehtävässä edellytetään kiinan kielen osaamista ja kyky suunnitella ja toteuttaa oman äidinkielen opetusta eri-ikäisistä oppilaista koostuville ryhmille sekä vastata oppilaiden arvioinnista sekä kodin ja koulun välisestä viestinnästä ja yhteistyöstä.

Päätän valita tehtävään ********** ja katson että hänellä on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi valitulle. Muita hakijoita ei ole.

This decision was published on 13.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kati Pennanen, rehtori, puhelin: 09 310 82856

kati.pennanen@hel.fi

Decisionmaker

Kati Pennanen
rehtori