Määrärahojen siirto, talousarviokohdasta projektialueiden infrarakentaminen kohtaan suuret liikennehankkeet, kaupunginkanslia

HEL 2023-014272
More recent handlings
Case 3. / 700 §

V 13.12.2023, Vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirtäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2023 sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdasta:
 
euroa
 
 
 
8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
 
 
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta
 
- 5 300 000
 
 
 
Siirretään talousarviokohtaan:
 
 
 
 
 
8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
 
 
8 10 02 Kalasatama-Pasila
 
 
8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät
 
+ 4 300 000
8 10 03 01 Sörnäistentunneli
 
+ 1 000 000
 
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Talousarviovuoden 2023 aikana on tullut tarve ylittää kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitetut talousarvion sitovat määrärahakohdat 8 10 02 Kalasatama-Pasila ja 8 10 03 Sörnäistentunneli.

8 10 02 Kalasatama-Pasila, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa määrärahaa on käytettävissä sitovaan talousarviokohtaan 8 10 02 Kalasatama-Pasila 43 500 000 euroa. Talousarviokohta on tarve ylittää 4 300 000 eurolla, jolloin määrärahaa käytettäisiin 47 800 000 euroa.

Määräraha ylittyy Vallilanlaakson rakennustöiden ennakoitua nopeamman etenemisen takia, jolloin vuodelle 2024 budjetoituja kustannuksia kohdentuu jo vuodelle 2023. Määrärahan ylitykseen on vaikuttanut myös yleisen kustannustason ja maanrakennusalan kustannustason nousu.

8 10 03 Sörnäistentunneli, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa määrärahaa on käytettävissä sitovaan talousarviokohtaan 8 10 03 Sörnäistentunneli 20 500 000 euroa. Talousarviokohta on tarve ylittää 1 000 000 eurolla, jolloin määrärahaa käytettäisiin 21 500 000 euroa.

Määräraha ylittyy Sörnäistentunnelin suuaukon rakennustöiden edistyttyä ennakoitua nopeammin, jolloin vuodelle 2024 budjetoituja kustannuksia kohdentuu jo vuodelle 2023. Määrärahan ylitykseen on vaikuttanut myös yleisen kustannustason ja maanrakennusalan kustannustason nousu.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa määrärahaa on käytettävissä sitovaan talousarviokohtaan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi 130 700 000 euroa. Määrärahaa käytetään 99 100 000 euroa, jolloin käyttämättä jää 31 600 000 euroa.

Vuoden 2023 talousarviossa määrärahaa on käytettävissä talousarviokohtaan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta ylitysoikeuksineen yhteensä 14 100 000 euroa. Määrärahaa käytetään 6 550 000 euroa, jolloin käyttämättä jää 7 550 000 euroa. Käyttämättä jäävästä määrärahasta on mahdollista siirtää 5 300 000 euroa talousarviokohtaan 8 10 Suuret liikennehankkeet.

Talousarviokohdan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta määrärahaa jää käyttämättä mm. Stansvikinkallion alueen töiden keskeytyksen takia, joka johtuu hallintopakkohakemuksesta. Määrärahaa jää käyttämättä myös Herttoniemessä, jossa Linnanrakentajantien pohjoisosa sekä Itäväylän ylittävä silta palautettiin uudelleen suunnitteluun ja rakentaminen siirtyi vuodelle 2024. Lisäksi Koirasaarten esirakentaminen on viivästynyt, joka siirtää katurakentamisen käynnistymistä vuodelle 2024. Myös entisen öljynlastauslaiturin kunnostus siirtyi eteenpäin hankkeen suunnittelun viivästymisen takia.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti käyttämättä jäävästä määrärahasta on mahdollista siirtää 4 300 000 euroa talousarviokohtaan 8 10 02 02 Kalasatama-Pasila, liittyvät kadut ja liikenneväylät sekä 1 000 000 euroa kohtaan 8 10 03 01 Sörnäistentunneli.

Close

This decision was published on 01.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi