Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kiinteistönmuodostus, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-78-23

HEL 2023-014305
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat-palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelujen kiinteistönmuodostusyksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti valitsi kiinteistötoimitukset-tiimin tiimipäällikön virkaan (060067) diplomi-insinööri ********** 1.3.2024 alkaen 4304,62 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.11.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.10.-9.11.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen työmarkkinatorilla, Joblyssä, Duunitorilla ja LinkedInissä.

Tiimipäällikön tehtävänä on tiimin johtaminen ja toiminnan kehittäminen, yksikön ja kaupunkimittauspalveluiden toiminnan kehittämiseen osallistuminen, kiinteistörekisterilaissa säädetyn virallisen kiinteistörekisterin pitäjänä toimiminen, kiinteistönmuodostamislain mukaisissa, erityisesti vaativissa, kiinteistötoimituksissa toimitusinsinöörinä toimiminen, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterinpitoon liittyvät asiantuntija- ja kehitystehtävät ja koulutus- ja perehdyttämistehtävät sekä sidosryhmäyhteistyö.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittauksen koulutusohjelman mukainen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja erinomainen suomen kielen sekä tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön tuntemista, taitoa soveltaa ammatillista tietoa lakisääteisissä tehtävissä ja muissa käytännön tilanteissa, asiakaspalveluhenkistä, itseohjautuvaa ja aktiivista työtapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä, joustavaa työotetta ja työtehtävissä tarvittavan englannin kielen hallitsemista.

Eduksi katsotaan aiempi kokemus kiinteistönmuodostuksesta, paikkatietojärjestelmien käytöstä ja kehittämisestä sekä projektinjohtotehtävistä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa kaksi henkilöä, joista molemmat täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin molemmat hakijat. Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin 17.-21.11.2023, ja heitä haastattelivat 17.11.2023 yksikön päällikkö Jarno Mansner ja HR-partner Helka Rytkönen sekä 21.11.2023 yksikön päällikkö Jarno Mansner sekä HR-asiantuntija Lea Petäjäaho.

********** on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2016. Lisäksi hänellä on hallintotieteiden maisterin tutkinto Tampereen yliopistosta vuodelta 2009.

**********

********** tuntee maankäytön suunnittelua ja kiinteistönmuodostuksen käytäntöjä siltä osin kuin ne ovat liittyneet tontti-insinöörin tehtäviin. Edelleen tontti-insinöörin tehtävän myötä hänellä on kokemusta mm. maankäyttösopimusten ja lautakuntapäätösten valmistelusta sekä n. kaksi vuotta kestäneen kiertotaloushankkeen projektipäällikön tehtävästä. Esihenkilötehtävästä hänellä on aiempaa kokemusta toimittuaan tiimin esihenkilönä noin vuoden ajan.

Haastattelun ja hakemuksen perusteella hänellä on hyvää kokemusta maankäyttösopimusneuvotteluista, niihin liittyvästä lainsäädännöstä sekä asiakastyöstä mm. yksityisten maanomistajien ja rakennusliikkeiden kanssa. Edelleen hänellä on kokemusta kansainvälisistä tehtävistä n. vuoden ajalta vuosina 2012-2013 sekä hyvät valmiudet tiedonhakuun ja raportointiin. Hän on tuonut esille vahvan motivaation kiinteistönmuodostustehtäviin. Kokemusta paikkatietojärjestelmien kehittämisestä ei sen sijaan ole.

********** on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2017. Lisäksi hänellä on suorittanut insinöörin AMK -tutkinnon Metropolia ammattikorkeakoulussa vuonna 2012, oppiaineenaan maanmittaus.

**********

********** on hyvä kokemus toimitusinsinöörinä toimimisesta erilaisissa, myös vaativissa, kiinteistötoimituksissa, järjestelmämuutoksesta ja prosessien sekä ohjelmiston kehittämisestä. Lisäksi hänellä on kokemusta esihenkilötehtävistä noin kahden vuoden ajalta.

Haastattelun ja hakemuksen perusteella hänellä on vahva osaaminen ja näkemys siitä, miten kiinteistönmuodostustehtävissä lakeja tulee soveltaa. Hän on vastannut paikkatietojärjestelmän kehittämisestä, jonka myötä hänellä on erityisen hyvä kokemus prosessien ja käytettävien ohjelmistojen kehittämisestä. Hän on toiminut tietojärjestelmän pääkäyttäjänä, tehnyt itse muutoksia sovellukseen ja tilannut sovelluksen kehitystyötä. Hän on toiminut noin 20 työntekijän esihenkilötehtävissä ja kokee esihenkilötyön merkitykselliseksi, haluaa panostaa siihen ja kehittyä siinä edelleen. Lisäksi hän on toiminut kiinteistörekisterin pitäjänä. Hän on kehitysmyönteinen ja asiakaspalveluhenkinen.

Haastattelujen perusteella Factors+ -toimintatyylikartoitukseen kutsuttiin 24.11.2023 ********** Toiseen haastatteluun 13.12.2023 kutsuttiin ********** jolla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta parhaimmat edellytykset viran hoitamisen näkökulmasta. Toisen haastattelukierroksen toteutti kaupungingeodeetti Tiina Talvitie, kaupunkimittauksen yksikön päällikkö Jarno Mansner sekä henkilöstöpalveluiden HR-asiantuntija Lea Petäjäaho.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikkö vastaa tiimin johtamisesta ja toiminnan kehittäminen, osallistuu kiinteistönmuodostusyksikön ja kaupunkimittauspalveluiden toiminnan kehittämiseen, toimii kiinteistörekisterilaissa säädetyn virallisen kiinteistörekisterin pitäjänä, toimii kiinteistönmuodostamislain mukaisissa, erityisesti vaativissa, kiinteistötoimituksissa toimitusinsinöörinä, tekee kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterinpitoon liittyviä asiantuntija- ja kehitystehtäviä ja koulutus- ja perehdyttämistehtäviä sekä sidosryhmäyhteistyötä.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen kelpoisuusehtojen ja edellytysten lisäksi huomioita eduksi luettaviin aiempaan kokemukseen kiinteistönmuodostuksesta, paikkatietojärjestelmien käytöstä ja kehittämisestä sekä projektinjohtotehtävistä.

Molemmilla hakijoilla on tehtävään edellytettyä työkokemusta. ********** on kokemusta mm. maankäyttösopimusten ja lautakuntapäätösten valmistelusta sekä n. kaksi vuotta kestäneen kiertotaloushankkeen projektipäällikön tehtävästä. Esihenkilötehtävästä hänellä on aiempaa kokemusta toimittuaan tiimin esihenkilönä n. vuoden ajan. ********** on kokemusta toimitusinsinöörinä toimimisesta erilaisissa, myös vaativissa, kiinteistötoimituksissa, kiinteistörekisterin pitäjänä ja paikkatietojärjestelmien, prosessien sekä ohjelmiston kehittämistehtävistä. Lisäksi hänellä on kokemusta esihenkilötehtävistä noin kahden vuoden ajalta.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja toimintatyylikartoitukseen perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kyky ja kokemus kiinteistönmuodostustehtävistä, prosessien ja tietojärjestelmien kehittämistehtävistä sekä esihenkilötehtävistä.

This decision was published on 12.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarno Mansner, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31945

jarno.mansner@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Attachments

1. Hakijalista, työavain KYMP-03.78-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-78-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.