Avustuksen myöntäminen, kaupunginhallitus, yleisavustukset vuodelle 2024

HEL 2023-014395
More recent handlings
Case 15. / 759 §

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2024

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää myöntää yleisavustuksia talousarviokohdalta 1 30 02, Kaupunginhallituksen avustukset, yhteensä 557 200 euroa vuonna 2024 seuraavasti:

Hakija euroa
Alvar Aalto -säätiö 15 000
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. 6 000
Föreningen Luckan rf. 3 000
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. 100 000
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. 95 800
Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors rf. 6 640
Helsingin seudun pyöräilijät ry. 7 000
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. 0
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 25 000
Helsinki-Seura ry. 16 370
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. 6 000
Hyötykasviyhdistys ry. 55 500
Norr om Stan rf. 3 000
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. 3 930
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. 12 837
Avustukset yleisten saunojen toiminnan tukemiseen, kansliapäällikön käytettäväksi 9 365
Kunnallisen tiedotustoiminnan järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi 2 555
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi 6 490
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi 182 713
Close

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 2.12.2022 (Helsingin kaupungin verkkosivut, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2024 tuli hakea 2.5.2023 klo 16.00 mennessä. Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, joka ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan. (Liite 1. Avustuskuulutus 2024).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi(Link leads to external service) ) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat liitteet: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, vahvistettu tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta ja vuosikokouksen pöytäkirja (yhdistyksen kokous, jossa päätetty edellisen tilikauden tilinpäätöksestä). Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2024 saapui sähköiseen järjestelmään yhteensä 15 kappaletta.

Avustuksiin käytössä oleva rahoitus

Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 vahvistaman vuoden 2024 talousarvion talousarviokohdan 1 30 02, Kaupunginhallituksen avustukset, avustusmääräraha kaupunginhallituksen käytettäväksi on yhteensä 2 653 000 euroa.

Tällä esityksellä kaupunginhallitus päättää muiden yhteisöjen avustusten 557 200 euron suuruisen määrärahan käytöstä. Tämä avustusmääräraha 300 000 euroa pienempi kuin vuonna 2023, johtuen määrärahan piirissä olleiden avustusten poisjäämisestä.

Asukasosallisuuden avustuksiin on talousarviossa sidottu 1 096  000 euroa, joka on saman verran kuin vuonna 2023. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus esitellään erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lisäksi määrärahasta on sidottu 1 000 000 euroa Kunta-Helsingin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen avustuksiin, jotka myös esitellään erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Aiempina vuosina kaupunginhallituksen avustusmäärärahasta kaupunginvaltuusto on päättänyt sitovina avustuksina avustuksia Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle, Y-Säätiölle ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle. Kaupunginhallituksen 12.6.2023 § 409 päättämissä vuoden 2024 talousarvion raami ja laatimisohjeissa (Joidenkin kaupungin myöntämien avustusten siirto talousarviokohtien välillä) edellä mainittujen yhteisöjen avustukset päätettiin siirtää määrärahoineen valmisteltavaksi kasvatuksen ja koulutuksen-, kaupunkiympäristön- ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutettiin kaupungin avustusten yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaisesti (Liite 3.). Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2022 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avustushakemuksen jättäneiden yhteisöjen sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2023, vuodelle 2024 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2024 avustukseksi. Lisäksi taulukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. Taulukko on liitteenä 2.

Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Ennen avustuspäätöksen tekemistä on arvioitu avustusten saajien toimintaa huomioiden valtiontukisäännökset. Avustuksen saajat eivät harjoita taloudellista toimintaa, jonka tukeminen houkuttelisi asiakkaita muista maista tai vaikuttaisi rajat ylittävien investointien tai sijoittautumisen edellytyksiin enemmän kuin marginaalisesti eikä toimenpide vaikuta siten jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197.)

Yhteisöille myönnettävät avustukset

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 9 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. haki toiminta-avustusta 60 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (Khs 28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. Helka haki toiminta-avustusta 146 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta 103 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin Pohjola-Norden haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 6 640 euroa. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 21 550 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 7 000 euroa. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta ja vuokra-avustusta yhteensä 30 000 euroa vuodelle 2024. Vuokra-avustusta (20 000 euroa) haetaan kokoontumis- ja yhdistystoiminnan tilakustannuksiin ja toiminta-avustusta (10 000 euroa) järjestön jäsenhuoltoon, hyvinvoinnin lisäämiseen ja tapahtumiin.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n pitkäaikainen vuokrasopimus Kulosaaren kartanosta kaupungin kanssa päättyi syyskuun lopussa 2023 ja maa-aluetta koskeva vuokrasopimus päättyy vuoden lopussa. JHL:llä ei ole muuta tilavuokrasopimusta kaupungin kanssa.

Useat eri työntekijäjärjestöt ovat vuosien saatossa olleet vuokralla kaupungin kiinteistöissä, joissa järjestöjen jäseninä oleville Helsingin kaupungin työntekijöille on tarjottu kokoontumismahdollisuuksia ja virkistystoimintaa. Yhteisöt ovat saaneet avustusta kaupungilta vuokralla olleiden kiinteistöjen vuokranmaksuun sekä niiden ylläpitoon. Vuokrasopimusten ehtojen mukaisesti yhteisöt ovat ylläpitäneet kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kiinteistöjä.

Viime vuosina eri työntekijäjärjestöt ovat päättäneet vuokrasopimuksen kaupungin kanssa ja vastaavasti myös kaupungin maksama avustus on päättynyt. Avustusta JHL:lle ei esitetä myönnettäväksi.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta haki toiminta-avustusta 25 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 25 000 euroa.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki 9 000 euroa avustusta, josta 6 000 euroa on vuokra-avustusta ja 3 000 euroa projektiavustusta. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2024 vuokra-avustus on vuoden 2023 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 55 500 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 55 500 euroa. Vuoden 2024 avustus on vuoden 2023 tasolla.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. haki toiminta-avustusta Nordjobb-ohjelman kautta tulevien nuorten matkakuluihin Helsingissä ja Helsingin seudulla 4 000 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Tekniikka ja terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta ja vuokra-avustusta yhteensä 13 500 euroa vuodelle 2024. Esityksen mukainen avustussumma on 12 837 euroa. Vuoden 2024 avustus on sama kuin vuonna 2023.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen lähettäneille. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti (Khs 28.10.2019 § 723) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000–40 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2025 avustusten hakemisesta

Vuoden 2025 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistaan kaupungin internetsivuilla ja 14.12.2023 lehdissä (Helsingin sanomat ja HBL). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2025 tulee hakea 2.5.2024 klo 16.00 mennessä. Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, joka ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Close

This decision was published on 21.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.