Virkasuhteen täyttäminen, keskitetyt palvelut, ylilääkäri, lastentautien vastaanotto, työavain SOTEPE-02-265-23

HEL 2023-014407
More recent handlings
§ 20

Lastentautien vastaanoton ylilääkärin viran täyttäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, keskitetyt palvelut, lastentautien vastaanotto, työavain SOTEPE-02-265-23

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lastentautien erikoislääkäri ********** lastentautien vastaanoton ylilääkärin virkaan (vakanssinumero 025461, toimintayksikkö 396185, työpiste 100000), 1.1.2024 lukien 6738,77 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Lastentautien vastaanoton ylilääkärin virka tulee avoimeksi 1.1.2024. Virka on ollut haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa 16.8. – 31.8.2023. Kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi virka on ollut haettavana Duunitorissa ja Monsterissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan lastentautien vastaanoton ylilääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Ylilääkäri johtaa Helsingin kaupungin lastentautien vastaanottoa, joka tällä hetkellä toimii Pasilassa. Ylilääkäri vastaa lastentautien vastaanoton lääketieteellisestä toiminnasta sekä toimii lastentautien vastaanoton lääkäreiden esihenkilönä. Ylilääkäri johtaa toimintaa yhdessä osastonhoitajan kanssa. Lastentautien vastaanoton ylilääkäri toimii johtavan ylilääkärin alaisuudessa.

Tärkeässä roolissa ylilääkärin tehtävässä on lastentautien vastaanoton toiminnan kehittäminen sekä tiivis yhteistyö Helsingin perusterveydenhuollon kanssa. Lisäksi ylilääkäri tekee yhteistyötä HUS erikoissairaanhoidon kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lastentautien vastaanoton ylilääkärin virkaa haki määräaikaan mennessä 1 hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneestä on tämän asian liitteenä 1.

Lastentautien erikoislääkäri ********** kutsuttiin haastatteluun. Haastattelu toteutettiin terveysasemat ja sisätautien poliklinikan johtajalääkäri ********** sekä keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri ********** toimesta 15.9.2023.

********** täyttää viran kelpoisuusehdot sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkärinä. Hän on valmistunut lastentautien erikoislääkäriksi vuonna 2018. **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset lastentautien vastaanoton ylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen.

This decision was published on 22.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Nikula, johtava ylilääkäri, puhelin:

anna.nikula@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.