Viran perustaminen, Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos, henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja

HEL 2023-014444
More recent handlings
Case 18. / 715 §

Henkilöstö- ja hallintopalvelujohtajan viran perustaminen Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitokseen 1.1.2024 lukien

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa henkilöstö- ja hallintopalvelujohtajan viran taloushallintopalveluliikelaitokseen 1.1.2024 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Henkilöstö- ja hallintopalvelut -osastolle perustettavaksi esitettävä henkilöstö- ja hallintopalvelujohtajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska tehtävään kuuluu virkasuhteessa olevan toimitusjohtajan sijaisena toimiminen tämän estyneenä ollessa. Sijaisen tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, kuten esimerkiksi johtokunnan esittelijänä toimiminen ja viranhaltijapäätösten tekeminen.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen organisaatiomuutoksen yhteydessä perustettiin 1.3.2023 henkilöstö- ja hallintopalvelut -osasto, jota johtaa henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja. Tehtävää on hoitanut työsuhteinen henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja 1.6.2023 alkaen.

Toimitusjohtajan ensimmäisenä sijaisena toimi aiemmin hallintopäällikkö. Nykyisessä organisaatiossa hallintopäällikkö ei ole enää johtoryhmän jäsen, joten sijaisuusjärjestys muutetaan johtokunnan päätöksellä siten, että ensimmäiseksi sijaiseksi nimetään henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja 1.1.2024 lukien.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 § 3 momentin ja hallintosäännön 23 luvun 2 § 4 kohdan mukaan tehtävää työsuhteisena hoitanut työntekijä voidaan ottaa virkaan ilman julkista hakumenettelyä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta tekee päätöksen liikelaitoksen johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu määräraha taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Kaupungin kokonaispalkkajärjestelmän soveltamispiiriin kuuluvat johdon tehtävät sijoitetaan johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin (KP 22.11.2022, § 219). Perustettavaksi esitetty henkilöstö- ja hallintopalvelujohtajan virka sijoittuu vaativuusluokkaan H3. Palkan määräytymiseen vaikuttavat olennaisesti tehtävän vaativuus sekä henkilön johtamiskyvykkyys ja suorituskyky.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Close

This decision was published on 01.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Helena Wendorf, johtava asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi