Lausuntopyyntö, luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö

HEL 2023-014460
More recent handlings
Case 2. / 746 §

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki pitää esitystä kannatettavana ja myös jatkossa on huolehdittava siitä, että jos vuosittain ennakkona maksettu korvaus on ollut liian pieni, Valtiokonttori maksaa erotuksen hyvinvointialueelle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 14.12.2023 mennessä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamiseksi. Lausuntopyyntö on liitteenä 1 ja luonnos hallituksen esitykseksi liitteenä 2. Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelussa.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, kaupungin puhevaltaa käyttää ja kaupungin esitykset ja lausunnot ulkopuoliselle antaa kaupunginhallitus. Asian periaatteellisen ja taloudellisen merkityksen ollessa vähäinen, kaupungin esitykset tai lausunnot antaa se kaupungin viranomainen, jonka tehtäviin asia kuuluu.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 4.12.2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala antaa seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sotilasvammalain 6 ja 6 b sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamiseksi:

Lausuntopyynnössä kysytään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kantaa siihen, pitääkö se kannatettavana lausuntoluonnoksessa esitettyä muutosta koskien sotilasvammalain 6 §:ää, jonka mukaan vuosien 1939–1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, laitoshoitoon oikeutetulle sotainvalidille korvattaisiin myös vuokran osuus palveluasumisessa Valtiokonttorin harkinnan perusteella. Ehdotettu lainmuutos kohdennettaisiin vain sotainvalideille, jotka vammautuivat Suomen sotien 1939–1945 johdosta. Esityksen ulkopuolelle jäisivät sotilasinvalidit eli varusmiespalveluksessa ja YK:n tehtävissä 1946–1990 vahingoittuneet ja sairastuneet. Heidän osaltaan kustannusten korvausten edellytykset säilyisivät ennallaan. Lisäksi 6 §:ään ehdotetaan tehtäväksi sosiaalihuoltolain viittausten korjaukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kantaa myös esityksessä ehdotettuun muutokseen koskien sotilasvammalain 6 b §:ää, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle kotona asumista tukevien palvelujen järjestämisestä vuosittain ennakkona maksettava korvaus suoritettaisiin yhdessä erässä tammikuun loppuun mennessä nykyisin maksettavien kuukausierien sijaan.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kannattaa hallituksen esitystä. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala katsoo lisäksi, että jatkossakin on huolehdittava siitä, että jos vuosittain ennakkona maksettu korvaus on ollut liian pieni, Valtiokonttori maksaa erotuksen hyvinvointialueelle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta 14.12.2023 klo 16 mennessä hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta.

Lisätiedot

Katariina Ilves, perintätarkastaja, puhelin: 09 310 43361

katariina.ilves@hel.fi

Minna Schalin, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 44569

minna.schalin@hel.fi
Close

This decision was published on 21.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Attachments

1. Lausuntopyyntö 14.11.2023
2. Lausuntopyyntö 14.11.2023, liite, Luonnos hallituksen esitykseksi sotilasvammalain 6 ja 6 b § muuttamisesta 14.11.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.