Vaalilautakuntien asettaminen, vuoden 2024 presidentinvaali

HEL 2023-014509
More recent handlings
Case 17. / 714 §

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2024 presidentinvaaliin

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2024 presidentinvaalia varten 167 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla.

Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Close

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Helsingissä vaalilautakunnissa on viisi varajäsentä.

Presidentinvaalissa noudatetaan kaupunginvaltuuston (24.8.2022 § 206) vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 167 äänestysaluetta. Kaupunginhallitus on päättänyt (5.12.2022 § 852) äänestysalueiden äänestyspaikat.

Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1670. Vaalikelpoinen vaalilautakuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki. Vaalilain 15 §:n mukaisesti vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee valtiollisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esitys vaalilautakuntaan valittavista henkilöistä on laadittu edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita rekisteröityjä puolueita edustavien tahojen esitysten pohjalta.

Vaalilautakuntien kokoonpanoa täydennetään ja tarvittaessa muutetaan vielä ennen vaaleja. Asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Close

This decision was published on 01.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi