Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelukokonaisuus, vuoden 2023 jäljellä olevat liikunnan avustusmäärärahat

HEL 2023-014626
More recent handlings
§ 29

Vuoden 2023 jäljellä olevasta avustusmäärärahasta avustuksien myöntäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää vuoden 2023 jäljellä olevasta avustusmäärärahasta avustuksia 18 yhdistykselle yhteensä 115 194 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Avustusta ei myönnetty 23 hakijalle liitteen 2 mukaisesti seuraavilla perusteilla:

Hylkäysperuste A
Hakemus ei keskinäisessä vertailussa noussut avustettavaksi.
Hylkäysperuste B
Hakemuksesta on puuttunut tarvittavia tietoja, eikä niitä ole toimitettu pyynnöstä huolimatta.

Hylkäysperuste on merkitty jokaisen kielteisen päätöksen saaneen kohdalle.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 15.3.2022, § 47 mukaisesti avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita.

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustus tulee käyttää 31.12.2024 mennessä ja avustuksesta tulee tehdä selvitys 31.5.2025 mennessä.

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Päätöksen perustelut

Seurojen vuoden 2023 toiminta-avustushaussa antamien toiminta- ja taloustietojen mukaan monet seurat ovat toipuneet koronarajoitusten aiheuttamista haasteista hyvin ja osa seuroista on jopa kasvanut verrattuna vuoteen 2019. Osa seuroista kamppailee kuitenkin edelleen rajoitusten aiheuttamien pitkäaikaisten toiminnan ja talouden haasteiden kanssa. Samaan aikaan koronarajoitusten kanssa osa seuroista koki myös haasteita koulujen liikuntasalien tai muiden liikuntatilojen pidempiaikaisten remonttisulkujen vuoksi.

Avustuksella on tarkoitus tukea seuroja, joiden tilanne on edelleen haastava koronapandemian aiheuttamien toimintaa ja tiloihin kohdistuvien rajoitusten vuoksi, ja/tai jonka toimintaan tiloihin kohdistuvat rajoitukset ja muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi. Arvioinnissa on painotettu erityisesti yhdistysten tämänhetkistä taloudellista tilannetta ja sen kehitystä pandemian aikana. Tämän lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon toimintaan liittyviä haasteita, kuten aktiiviharrastajamäärien kehitystä pandemian aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 29.08.2023, § 19 jäljellä olevan avustusmäärärahan myöntämisperusteet ja hakuajan sekä siitä, että liikuntapalvelupäällikkö päättää avustuksien jakamisesta.

Avustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista tiedotettiin Helsingin kaupungin avustusten uusilla verkkosivuilla (https://avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/liikunnan avustukset) sekä suoraan sähköpostitse lähettämällä tiedote vuonna 2023 avustusta saaneille yhdistyksille. Lisäksi liikuntapalvelu järjesti tiedotustilaisuuden avustushausta Teams-sovelluksen välityksellä 4.9.2023.

Avustushaku avattiin 4.9.2023 ja haku päättyi 24.9.2023. Hakemuksia saapui yhteensä 41. Haetun avustuksen keskiarvo on 14 174 euroa. Suurin haettu avustus oli 82 600 euroa ja pienin 2 000 euroa.

This decision was published on 21.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Oljakka, suunnittelija, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Lassi Laitinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö