Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian hallinto-osastolla yksiköiden päälliköille

HEL 2023-014632
More recent handlings
§ 17

Kaupunginkanslian hallinto-osaston päälliköiden sijaisuudet 1.12.2023 alkaen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että hallinto-osaston päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Hallintomenettely- ja esikuntayksikkö, hallintomenettelypäällikkö

 1. sijaisena johtava asiantuntija, hallintomenettely
 2. sijaisena johtava kaupunginsihteeri
 3. sijaisena johtava asiantuntija, päätöksenteon tietojärjestelmä
 4. sijaisena ylikielenkääntäjä

Oikeuspalvelut, kaupunginlakimies

 1. sijaisena johtava kaupunginasiamies, rakentaminen ja vahingonkorvaukset
 2. sijaisena johtava kaupunginasiamies, hallinto ja palvelussuhteet
 3. sijaisena johtava kaupunginasiamies, sopimukset ja hankinnat
 4. sijaisena johtava kaupunginasiamies, yhteisöt ja verot

Tiedonhallintayksikkö, tiedonhallintapäällikkö

 1. sijaisena johtava asiantuntija, tiedonhallinnan ohjaus
 2. sijaisena johtava asiantuntija, kaupunginarkisto
 3. sijaisena johtava asiantuntija, kirjaamo

Hallinto- ja kehittämispalvelut, hallintojohtaja

 1. sijaisena talouspäällikkö
 2. sijaisena johtava asiantuntija, informaatio- ja sihteeripalvelut
 3. sijaisena henkilöstöpäällikkö

Tukipalvelut, palvelupäällikkö

 1. sijaisena ohjelmapäällikkö
 2. sijaisena palveluesihenkilö, vastaanottopalvelut
 3. sijaisena palveluesihenkilö, kuljetus- ja materiaalipalvelut
 4. sijaisena palveluesihenkilö, tilaturvallisuuspalvelut

Tämä päätös on voimassa 1.12.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa hallintojohtajan 9.2.2023 tekemän päätöksen § 4.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö hyväksyi 4.10.2023 § 143 kaupunginkanslian toimintasäännön 1.12.2023 lukien. Hallinto-osaston yksikkö- ja tiimirakenteita selkeytettiin. Kaupunginkanslian hallinto-osaston päälliköiden sijaistuspäätös päivitetään siten, että se vastaa osaston uutta yksikkö- ja tiimirakennetta.

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esihenkilöiden sijaistusjärjestyksestä. Hallinto-osaston päälliköiden sijaistuspäätöstä on päivitetty edellisen kerran 9.2.2003 § 4.

This decision was published on 27.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36059

leena.mallanen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsi Remes
hallintojohtaja