Toiminnan aloittaminen, elintarvikelaki § 11, Wihuri Oy Metro-tukku

HEL 2023-014659
More recent handlings
§ 39

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus Wihuri Oy:n Metro-tukun hyväksymisestä liha- ja kala-alan laitokseksi

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Wihuri Oy:n Metro-tukun elintarvikehuoneiston liha- ja kala-alan laitokseksi. Laitokselle on annettu laitostunnus 1854.

Laitoksen toiminnot ovat lihan ja kalan palvelumyynti ja pienimuotoinen käsittely.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 17.11.2023.

Hakija

Wihuri Oy, Suokallionkuja 2, 01740 Vantaa, y-tunnus 2557856-2

Toimipaikan nimi ja osoite

Wihuri Metro-tukku Konepaja, Konepajanpasaasi 1-2, 00510 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 17.11.2023. Hakemuksen yhteydessä on esitetty asemapiirustus, laitoksen pohjapiirustus sekä selvitys raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden, henkilökunnan, jätteiden ja pakkaustarvikkeiden kulku- ja kuljetusreiteistä. Pohjapiirustukseen on merkitty laitoksen vesipisteet, lattiakaivot sekä jäähdytettyjen tilojen lämpötilat. Hakemuksen liitteenä on esitetty lisäksi HACCP-perusteinen omavalvontasuunnitelma.

Wihuri Metro-tukku on päivittäistavaroiden tukkumyymälä, jonka yhteydessä on tuoreille liha- ja kalatuotteille palvelutiski sekä näille erilliset käsittelytilat. Hyväksymishakemus koskee tukun lihan- ja kalan varastointi- ja käsittelytilojen hyväksymistä. Toiminta on tuotteiden myyntikunnostusta ja pienimuotoista käsittelyä.

Lihaa käsitellään vuodessa noin 60.000 kg ja käsiteltäviä eläinlajeja ovat nauta, sika, lammas, hevonen, poro, luonnonvarainen ja tarhattu riista sekä kani. Toimintoja ovat jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus. Tuotteita kääritään tai pakataan vakuumiin asiakkaiden pyynnöstä. Laitoksessa käsitellään myös luomulihaa.

Kalaa käsitellään vuodessa noin 15.000 kg. Toimintana on tuoreiden kalastustuotteiden käsittely kuten kalan viipalointi, paloittelu ja fileointi. Tuotteita kääritään/pakataan vakuumiin asiakkaiden pyynnöstä. Laitoksessa käsitellään myös luomukalaa.

Laitoksen tilat on tarkastettu 5.12.2023. Laitoksen toiminta alkaa 7.12.2023.

Metro-tukun myymälän kokonaispinta-ala on noin 2 650 m², josta laitoksen osuus on palvelutiskin alue mukaan luettuna noin 100 m². Laitoksen tilat koostuvat lihakylmiöstä (10 m²), lihankäsittelytilasta (20 m²) ja sulkuhuoneesta (4 m²), kalakylmiöstä (10 m²) ja kalankäsittelytilasta (8 m²). Tilojen lattiat ovat akryylibetonit (sulkutilassa on sirotebetoni), ja seinä pinnoitettua elementtiä. Käsittelytilat on varustettu vesipisteillä ja lattiakaivoilla. Lihankäsittelytilassa on lihamylly, saha, pihviprässi, kuutio/suikalekone sekä vakuumipakkauskone. Kalankäsittelytilassa on työpöytä ja vakuumipakkauskone.

Laitoksessa työskentelee suunnitelmien mukaan kaksi henkilöä. Henkilökunnan käytössä ovat tukun yleiset tauko- ja pukeutumistilat. Laitoksen käytössä ovat myös tukun siivousvälinevarasto ja pesutilat. Lisäksi palvelumyynnin yhteydessä on astianpesukone välineiden pesua varten.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen. Palvelutiski sekä käsittely- ja varastotilat ovat jäähdytettyjä ja jäähdytettyjen tilojen lämpötiloja seurataan omavalvonnassa. Lämpötilojen seurantaa varten on tallentava järjestelmä, jossa on myös hälytysjärjestelmä. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään.

Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä ja niiden puhdistamista varten on varattu pesupaikka.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 1265 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta. (Laskutusosoite: Wihuri Oy Metro-tukku, ecit00373725578562310, Box 7012, 831 07 Östersund, Sweden)

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6 §, 7 §, 11 §, 15 §, 22 §, 27 §, 40 §, 72 §, 73 §, 75 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021) 3 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 5 §, 36-39 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2023 alkaen (200 §, 24.11.2022) liite 1 kohta 12.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 22023-014659

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote postitse Wihuri Oy:lle.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus elintarviketurvallisuusyksikköön.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 08.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hyväksymishakemus
2. Pohjapiirros
3. Hyväksymistarkastus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.