Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2024

HEL 2023-014774
More recent handlings
Case 11. / 755 §

Talousarvion noudattamisohje vuodelle 2024

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus antoi liitteen mukaiset vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeet toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.11.2023 kaupungin talousarvion vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 hyväksymä kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 on lähtökohtana valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille ja toimenpiteille.

Kaupunginvaltuuston strategiapäätöksen mukaisesti kaupunkistrategian toteuttamista seurataan ja arvioidaan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus seuraavat strategian keskeisiä tavoitteita määritellyissä seurantapisteissä: valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.

Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, haasteita ja vaikutuksia seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä osana talouden ja toiminnan seurantaa

Helsingin kaupungin talousarvion rakenne 2024: Talouden ohjauksessa ja suunnittelussa Helsingin kaupungin taloutta tarkastellaan kahdessa kokonaisuudessa: talouden tunnuslukujen näkökulmasta muihin kuntiin vertautuva Kunta-Helsinki ja valtion rahoittama sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (sotepe).

Talouden raportoinnissa Helsingin kaupungin taloutta tarkastellaan kolmessa kokonaisuudessa: Helsinki yhteensä, Kunta-Helsinki sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (sotepe). Helsingin kaupungin tilinpäätös koostuu näistä kolmesta kokonaisuudesta tehdyistä erillistilinpäätöksistä.

Huolimatta siitä, että sosiaali-, terveys- pelastuspalvelujen rahoitus tulee valtiolta, Helsinki on yksi kaupunki ja talousarvion 2024 noudattamisohjeet velvoittavat myös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa. Ohjeissa on erikseen mainittu, jos asiaa sovelletaan poikkeavasti sotepe-toimialaan tai mikäli asiassa on erityisesti sotepe-toimialalla huomioitavia näkökohtia.

Close

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 732

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 21.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi