Lahjoitus, taidelahjoitus Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, Suomen Kulttuurirahasto sr

HEL 2023-014805
More recent handlings
§ 63

Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti ottaa vastaan liitteestä 1 ilmenevän lahjakirjan mukaisen taideteoslahjoituksen lahjakirjassa mainituin ehdoin.

Samalla kulttuurijohtaja päätti liittää teokset Helsingin kaupungin taidekokoelmaan lahjakirjassa mainituilla teoskohtaisilla arvoilla.

Päätöksen perustelut

Lahjoittajan kaupungille tekemä lahjoitus käsittää kolme teosta taiteilijoilta Ellen Favorin, Berndt Lagerstam ja Arthur Heickell.

Lahjoituksen vastaanottaminen ja taideteosten liittäminen kaupungin taidekokoelmaan on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista.

Lahjoituksen yhteisarvo on 6250 euroa taidemuseon arvion mukaan.

Päätös perustuu HAM Helsingin taidemuseon (jatkossa HAM) johtajan Arja Millerin esitykseen.

Lahjoituksen määrärahavaikutukset kuluvan ja tulevan vuoden talousarvioon on arvioitu ja huomioitu.

Hallintosäännön 4 luvun 7 §:n mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 1.9.2023 toimintasäännön kohdan 3.2. mukaan vastuu kaupungin taidekokoelmasta kuuluu kulttuuripalvelukokonaisuudelle, jota johtaa kulttuurijohtaja.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta Helsingin kaupungin ja HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n välisen sopimuksen mukaan.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 1.9.2023 toimintasäännön kohdan 7.1. mukaan kulttuurijohtaja ottaa vastaan kaupungille lahjoitetun ja toimialalle osoitetun omaisuuden 20 000 euroon saakka palvelukokonaisuutensa osalta.

Perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 2 §:n mukaan lahjaveroa ei suoriteta omaisuudesta, joka lahjana on annettu kunnalle.

This decision was published on 27.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja