Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla alueiden käyttö ja valvonta -yksikön viranhaltijoille

HEL 2023-014806
More recent handlings
§ 10

Kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö ja valvonta -yksikön viranhaltijoiden sijaisten määrääminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että

alueiden käyttö ja valvonta -yksikön yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö
- tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikkö
- katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö

alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikön sijaisina muissa kuin yleisellä alueella tehtävissä kaivutyöpäätöksissä toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö
- tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikkö
- alueiden käyttö ja valvonta -yksikön yksikön päällikkö

alueidenvalvonta -tiimin johtavan tarkastajan sijaisina yleisellä alueella tehtävissä kaivutyöpäätöksissä toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin johtava tarkastaja
- alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö
- katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö

tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- alueiden käyttö ja valvonta -yksikön yksikön päällikkö
- katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö
- alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö

katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö
- tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikkö
- alueiden käyttö ja valvonta -yksikön yksikön päällikkö

katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin johtavan tarkastajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- alueiden valvonnan johtava tarkastaja
- katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö
- alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö.

Lisäksi asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, sijaisena toimii asukas- ja yrityspalvelupäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 22.11.2023 alkaen toistaiseksi ja kumoaa asukas- ja yrityspalvelupäällikön päätöksen 12.1.2023 § 3.

Päätöksen perustelut

Alueiden käyttö ja valvonta -yksikköön Alueidenvalvonta -tiimiin perustettiin uusi johtavan tarkastajan virka kaupunginhallituksen päätöksellä 26.6.2023 § 446. Uuden viran vuoksi sijaisten määräämisestä on tehtävä uusi päätös. Edellinen sijaisten määräämistä koskeva asukas- ja yrityspalvelupäällikön päätös 12.1.2023 § 3 on kumottava.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 23.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Laura Yrjänä, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36216

laura.yrjana@hel.fi

Decisionmaker

Heini Oikkonen-Kerman
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö