Tutkimuslupa, FinnBrain syntymäkohorttitutkimus

HEL 2023-014918
More recent handlings
§ 156

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2023-014918

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.12.2025 saakka.

Päätöksen perustelut

********** ovat hakeneet tutkimuslupaa yliopistotasoiselle kohorttitutkimukselle. Tämän osatutkimuksen tarkoituksena on tutkia lapsen sosio-emotionaalista, kognitivista ja itsesäätelyn kehitystä 9,5 vuoden iässä sekä sellaisia vauvaiästä 9,5 vuoden ikään ulottuvia kehityskulkuja, jotka ovat merkityksellisiä mielenterveyden ja sairauksien riskitekijöiden tunnistamisen kannalta. Nyt toteutettavan tutkimuspisteen tarkoituksena on lapsen kehityksen tutkiminen keskeisessä ikävaiheessa ennen murrosiän ja nuoruusiän aivojen herkkyyskauden alkamista. Tutkimuskäynti toteutetaan yhteiskäyntinä saman päivän aikana FinnBrainin puheen ja kielen tutkimusryhmän kanssa. Lisäksi lapsen opettajaa pyydetään täyttämään kyselylomake lapsen suoriutumisesta, vertaissuhteista ja käyttäytymisestä koulussa. Tutkimuksessa kerättyä tietoa tullaan liittämään perheistä aiemmin kerättyyn tietoon, jotta kehitystä voidaan tutkia pitkittäisasetelmassa. Tutkimuskäynnit aloitetaan keväällä 2024. Aineiston keruu jatkuu vuoden 2025 loppuun asti.

Tutkimus on osa FinnBrainin kehityspsykologista osatutkimusta. FinnBrain on vuonna 2010 alkanut kohorttitutkimus, johon osallistuu lähes 4000 perhettä Turusta, ympäristökunnista ja Ahvenanmaalta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta lapsen kehitykseen ja terveyteen. Samoja perheitä on tutkittu jo äidin raskausajasta lähtien (www.finnbrain.fi). Tutkimuksessa mukana olevat lapset ovat tällä hetkellä 9-10 -vuotiaita.

Lapsen opettajalle lähetetään kyselylomakkeet täytettäviksi. Kyseessä ovat pitkään käytössä olleet validoidut lomakkeet, joilla arvioidaan lapsen toimintaa ja suoriutumista koulussa. Lomakkeiden täyttämiseen kuluu aikaa noin 15–20 minuuttia.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 1.12.2023-31.12.2025. Tutkimusaineisto kerätään kyselyllä, joka kohdistuu 9-10-vuotiaisiin oppilaisiin ja henkilöstöön. Tutkimuksen otoskoko on 1-6 (n=6). Kyseessä on laadullinen tutkimus.

Tutkimukseen tulee mukaan muutamia lapsia Helsingin alueen kouluista. Muut tutkimukseen osallistuvat lapset (yht. 600) jakautuvat eri alueille Turussa ja ympäristökunnissa. Helsinkiin sijoittuvat lapset ovat sellaisia, jotka ovat tutkimuksen kuluessa muuttaneet pois Turun alueelta. Perheet osallistuvat ensin tutkimuskäynnillemme, jossa pyydämme kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Samalla pyydämme tiedot lapsen koulusta ja opettajasta niiden perheiden osalta, jotka antavat luvan kysyä tietoja lapsen opettajalta.

Otokseen osallistuvat yksiköt: muutamia lapsia Helsingin alueen kouluista

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Alle 15-vuotiaiden oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus lapsen tutkimukseen osallistumiselle. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden/oppilaiden huoltajia tiedotetaan ennalta tutkimuksesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 31.12.2026.

Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (liite 3).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon 14.6.2011.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen koulujen ja oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 02.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 78018

jukka.orava@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.