Hankesuunnitelma, pesäpallostadionin maanrakennustyöt ja katsomon perustustyöt, Roihuvuori, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-015010
More recent handlings
§ 27

Roihuvuoren pesäpallostadionin maanrakennustöiden ja katsomon perustustöiden hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Roihuvuoren pesäpallostadionin maanrakennustöiden ja katsomon perustustöiden hankesuunnitelman 1.11.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 890 000 euroa syyskuu 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Roihuvuoren pesäpallostadionin maanrakennustyöt ja katsomon perustustyöt tehtiin alkuvuoden 2021 aikana. Silloin edellä mainittuja töitä tilattiin ja maksettiin urakoitsijalle arvoltaan 710 000 euroa arvonlisäverottomana. Urakoitsijan ja kaupungin välille jäi urakan loppukustannuksista erimielisyys ja hankkeen kokonaissummaa ei voitu tällöin määritellä hankesuunnitelman laatimista varten.

Kaupungin ja urakoitsijan välisissä neuvotteluissa on saatu yksimielisyys urakan loppukustannuksista. Loppukustannuksen arvo on 180 000 arvonlisäverottomana, tästä summasta on tehty sovintosopimus kaupungin ja urakoitsijan välillä 16.10.2023.

Kokonaiskustannuksen varmistuttua voidaan hankesuunnitelmasta tehdä päätös.

Rahoitus

Hankkeen loppukustannus rahoitetaan talousarvion kohdasta 80202 korjaushankkeet

Aikataulu ja toteutus

Hankesuunnitelmaa koskeva työ on valmis.

Kaupunkiympäristön toimiala on vastannut hankkeen toteuttamisesta.

Toimivalta

Tilapäällikkö päättää tilahankkeita koskevien hankesuunnitelmien hyväksymisestä, kun hankkeen kokonaisarvo on enintään 1000 000 euroa ja niistä on toimialalautakuntien tai kansliapäällikön hyväksymä tarveselvitys tai kyseinen tilahanke on välttämätön rakennuksen teknisen kunnon tai esimerkiksi sisäilmaongelman korjaamiseksi. (Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.1.2021 8).

This decision was published on 30.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 76399

jari.miettinen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö