Tutkimuslupa, Jatkuva pilotointi ja näkymätön työ julkisten palvelujen tekoälyautomatisoinnissa

HEL 2023-015106
More recent handlings
§ 7

Tutkimuslupa, Jatkuva pilotointi ja näkymätön työ julkisten palvelujen tekoälyautomatisoinnissa

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle “Jatkuva pilotointi ja näkymätön työ julkisten palvelujen tekoälyautomatisoinnissa”. Tutkimuksen yhteyshenkilönä toimii datatieteilijä ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2028 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin kaupunginkanslialle.

Tutkimusaineisto hävitetään tutkimushankkeen päättymisen jälkeen.

Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen:
kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen kohteena ovat tekoälyn rooli ja innovaatiot julkisen sektorin organisaatioissa ja palveluissa. Huomion kohteena on erityisesti tekoälyautomatisoinnin vaatima ihmistyö. Aihetta lähestytään tutkimuksessa yhteiskuntatieteellisesti. Tutkija pyrkii tunnistamaan tekoälyautomatisoinnin tärkeimpiä haasteita ja muutoksia julkisen sektorin työhön ja palveluihin. Kaupunginkansliassa tutkimus kohdistuu strategiaosastoon ja henkilöstöosastoon ja näillä osastoilla tehtävään tekoälykehitykseen ja tekoälyn hyödyntämiseen.

Tutkimusta varten kerättävä aineisto muodostuu työn havainnoinnista ja haastatteluista. Havainnointi tapahtuu kokouksissa tai muissa vastaavissa yhteyksissä, ja siitä sovitaan etukäteen kokousten vastuuhenkilöiden kanssa. Kokousten osallistujia tiedotetaan havainnoinnista etukäteen. Tutkija rekrytoi haastateltavat yhteyshenkilön avustuksella kaupunginkanslian strategiaosastolta ja henkilöstöosastolta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi peruuttaa missä tahansa vaiheessa. Osallistujia informoidaan heidän oikeuksistaan sekä tutkimuksen tietosuojasta. Tutkija kerää osallistujien suostumukset pääsääntöisesti suullisesti.

Haastattelut tallennetaan haastateltavan luvalla, ja litteroidaan analyysia varten. Äänitteet hävitetään litteroinnin tarkastamisen jälkeen. Tutkimuksen päätyttyä litteroitu aineisto hävitetään.

Tiedolla johtamisen päällikkö on puoltanut tutkimuslupaa strategiaosaston osalta 11.1.2024. Henkilöstöosaston digitaalisen HR -yksikön päällikkö on puoltanut tutkimuslupaa henkilöstöosaston osalta 14.1.2024.

Tutkimus kohdistuu kahteen kaupunginkanslian osastoon, joten tutkimusluvan hyväksymisestä päättää strategiajohtaja (Helsingin kaupungin hallintosääntö, osa 3, luku 12/4a §).

This decision was published on 29.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Niemi, Datatieteilijä, puhelin: 09-310 33032

mikko.niemi2@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Hannu Heikkinen
digitalisaatiojohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.