Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöterveys, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-88-23

HEL 2023-015193
More recent handlings
§ 106

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti valita ympäristötarkastajan virkaan (017384) filosofian maisteri ********** 22.1.2024 alkaen 3 396,26 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhoitajan irtisanouduttua 27.10.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virkojen täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 3.-23.11.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssa, LinkedInissa, toimialan somessa sekä Ympäristö ja terveys -lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtävänä on terveydensuojelulain mukaiset asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät sekä muiden oleskelutilojen terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät. Tehtäviin kuuluvat tarkastukset ja mittaukset asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa, asiakirja- ja päätösvalmistelu sekä yhteydenpito mm. toiminnanharjoittajiin, asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi insinööri (AMK).

Lisäksi virassa edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä sekä asiakasyhteydenpidossa. Hakijoilta odotetaan oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, rakennusalan koulutus ja työkokemus, englannin kielen taito ja ajokortti.

Virkaa täytettäessä varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Ympäristötarkastajan virkaan haki hakuajan kuluessa 31 henkilöä, joista 26 hakijaa täytti kelpoisuusehdon. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 23.-28.11.2023, johon kutsuttiin hakemusten perusteella yksitoista hakijaa, joilla arvioitiin olevan viran kannalta sopivaa koulutustaustaa ja työkokemusta. Näistä kaksi hakijaa ei jättänyt videohaastatteluvastauksia. Hakijoiden videohaastatteluja arvioivat yksikön päällikkö Heidi Öjst, ympäristöjohtaja Esa Nikunen ja tiimipäällikkö Päivi Vepsäläinen.

Toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin videohaastattelujen perusteella 4.12.2023 ********** ja 7.12.2023 ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran hoitamisen kannalta sopivaa työkokemusta ja alaan liittyvän koulutuksen tuomaa osaamista. Yksikön päällikkö Heidi Öjst haastatteli hakijat yhdessä ympäristöjohtaja Esa Nikusen ja tiimipäällikkö Päivi Vepsäläisen kanssa.

********** on valmistunut ympäristöinsinööriksi (AMK) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta vuonna 2023. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on ympäristöterveyden alan koulutus.

********** on valmistunut insinööriksi (YAMK) Yrkeshögskolan Arcadasta vuonna 2022, oppiaineena energia- ja ympäristötekniikka. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on talotekniikan koulutus, johon on sisältynyt myös ympäristöterveyden opintoja ja muutamia rakennusalan kursseja, sekä sujuva ruotsin kielen taito.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2019, oppiaineena ympäristötiede. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on laaja ympäristöalan koulutus, johon on kuulunut ympäristöterveyden opintoja mm. sisäilmamittauksista, mikrobiologiasta ja vesihygieniasta.

********** on valmistunut rakennusmestariksi (AMK) Savonia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2011 sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi (AMK) Lapin Ammattikorkeakoulusta vuonna 2020. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on rakennusalan koulutus ja työkokemus rakennusalalta.

********** on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto yliopistosta vuonna 2014, oppiaineena rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka sekä sivuaineena talotekniikka. Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on vahva rakennetekniikan asiantuntijuus ja hänellä on osaamista myös talotekniikan alalta.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät sekä mahdollisesti myös muiden oleskelutilojen terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät.

Hakijalta odotetaan oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, rakennusalan koulutus ja työkokemus. Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi erityistä huomiota terveydensuojelulainsäädännön tuntemukseen ja sen soveltamiseen käytännössä. ********** yliopistotutkinto on suuntautunut laajimmin ympäristöterveyteen liittyviin eri osa-alueisiin, ja ********** koulutus on myös suuntautunut ympäristöterveyden alalle. ********** ja ********** on eniten koulutuksen avulla hankittuna asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellista terveydensuojelun tietämystä. ********** on talotekniikan koulutus, johon on sisältynyt myös ympäristöterveyden opintoja. ********** ja ********** ei ole ympäristöterveydenhuoltoon liittyvää koulutusta. Eduksi luettavaa rakennusalaan liittyvää työkokemusta on hakijoista eniten ********** ja ********** Kenelläkään hakijoista ei ole työkokemusta ympäristöterveyteen liittyvistä käytännön tarkastustehtävistä.

Haastattelussa kiinnitettiin huomiota ympäristöterveyden alan ja terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellisten rakennusteknisten ratkaisujen tuntemukseen sekä tarkastustoiminnassa tarpeelliseen mittausosaamiseen. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellista rakennusteknisten ratkaisujen tuntemusta on etenkin ********** ja ********** on tähän suuntautunut diplomi-insinöörin koulutus ja työkokemusta rakennesuunnittelusta. ********** on vahva rakennusalan koulutus ja työkokemusta rakennustyömailta. ********** osaaminen rakennusalalta painottuu talotekniikan opintoihin, mutta hän on suorittanut myös rakennusalan opintoja. ********** ja ********** osalta rakennusteknisiä asioita on käsitelty osana ympäristöterveyden opintoja. ********** ja ********** on koulutuksen ansiosta asumisterveyden näytteenotto- ja mittausosaamista, jota muilla hakijoilla ei vastaavasti ole.

********** osoitti erinomaista ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä soveltaa osaamistaan haastatteluissa käsiteltyjen asumisterveyden esimerkkitapausten kautta. ********** ja ********** osoittivat hyvää tasoa käsitellyissä esimerkkitapauksissa.

Tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä sekä asiakasyhteydenpidossa, joissa saattaa olla haastavia asiakaskohtaamisia. Viran täyttämisessä painotettiin em. taitoja ja kykyä työskennellä osana asiantuntijatiimiä. Kaikilla haastatelluilla on haastatteluiden perusteella hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Englannin kielen taito arvioitiin haastattelun perusteella eduksi ********** ja **********

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on ympäristötarkastajan virkaan parhaiten soveltuva. Hänellä on koulutuksen ja työkokemuksen perusteella parhaat tiedot ja taidot tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveyden osa-alueista. Hän tuntee riittävästi rakennusten rakennustekniset ominaisuudet ja niiden vaikutukset asumisterveyteen. Hänellä on viranhoidon kannalta hyvä kielitaito englannista ja ruotsista. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti ja kehittämishakuisesti.

This decision was published on 22.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Vepsäläinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64323

paivi.vepsalainen@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijaluettelo KYMP 03-88-23
2. Hakijayhteenveto KYMP 03-88-23

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.