Virkasuhteen täyttäminen, lännen aikuissosiaalityö, nuorten sosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-682-23

HEL 2023-015239
More recent handlings
§ 64

Virkasuhteen täyttäminen, lännen aikuissosiaalityö, nuorten sosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-682-23

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** johtavan sosiaalityöntekijän vakituiseen virkaan 1.1.2024 (vakanssinumero 024597, toimintayksikkö 395620 lännen aikuissosiaalityö, työpiste 100070 / Lännen nuoret) alkaen 4029,31 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta, koska ********** on työskennellyt vastaavissa tehtävissä aiemmin.

Selvitystä terveydentilasta ei tässä yhteydessä edellytetä, koska ********** on työskennellyt vastaavissa tehtävissä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 199/2022). ********** on esittänyt rikostaustaotteen 04/2023.

Mikäli virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa virkaanotto ilman erillistä päätöstä.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän määräaikainen viransijaisuus tuli avoimeksi 1.9.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja.

Nuorten sosiaalityö -tiimin johtava sosiaalityöntekijä vastaa päivittäisjohtamisesta, joka kattaa asiakastyön ohjaamisen ja ammatillisen tuen niin nuorten sosiaalityön kuin -ohjauksen suhteen. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa tiimin työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin edellytyksistä, tarvittaessa rekrytoinnista ja perehdytyksestä sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteosta.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä 199/2022).

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, kokemusta nuorten tai aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä, innostusta johtamiseen ja esihenkilötyöhön, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyötaitoja sekä sujuvaa dokumentointiosaamista.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä, avointa ja keskustelevaa työskentelyotetta, Helsingin kaupungin palveluiden ja nuorten ja aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen substanssin sekä verkostojen ja palvelujärjestelmän tuntemusta, kokemusta johtamisesta ja lähiesihenkilötyöstä sekä kiinnostusta ja innostusta kehittää rakenteellisen sosiaalityön tekemistä nuorten sosiaalityössä.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 024597) on ollut julkisesti haettavana ajalla 19.10.2023–7.11.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi (5) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli viidellä (5) hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin vaaditun kelpoisuuden ja esihenkilökokemusta omaavat kolme (3) hakijaa . ********** **********

Haastattelut suorittivat aikuissosiaalityön päällikkö ********** sekä nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja ********** Haastattelut suoritettiin 22.11. ja 24.11.2023.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänellä on Valviran laillistus toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Lisäksi ********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK).

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänellä on Valviran laillistus toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Lisäksi hän on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja sosionomi (YAMK).

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänellä on Valviran laillistus toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä.

Valinnassa kiinnitettiin huomiota työkokemukseen aikuissosiaalityön palveluissa sekä Helsingin palvelujärjestelmän tuntemukseen. Eduksi luettiin kokemus esihenkilötehtävistä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota hakemuksessa ja haastattelussa esiin tulleisiin asioihin koskien vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta ja organisointitaitoja sekä näkemyksiä valmentavasta työotteesta ja innostuneisuutta ja kiinnostusta tiimityön kehittämiseen.

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta aikuisten ja nuorten parissa tehtävästä sosiaalityöstä sekä esihenkilötyöstä.

********** erityisiksi ansioiksi katsottiin Helsingin palvelujärjestelmän ja verkostojen tuntemus sekä työkokemus Helsingin nuorten palveluiden aikuissosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta. Lisäksi hänellä on hakijoista pisin ja laaja-alaisin kokemus johtamistyöstä.

********** **********

**********

********** **********

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen lännen aikuissosiaalityön nuorten sosiaalityössä.

This decision was published on 11.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Luhtasela
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.