Vuokraus, Vartiosaari, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-015299
More recent handlings
§ 47

Vartiosaaren Mäntyniemen leirikeskuksen tilojen vuokraaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilatarpeesta Vartiosaaressa sijaitsevan Mäntyniemen leirikeskuksen neljän rakennuksen vuokraamiseen liittyen. Vuokrattavat 303 m² tilat ovat aiemmin olleet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käytössä. Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta 1.1.2024 alkaen ja ne tulevat nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueuudistuksen myötä vuodesta 2023 alkaen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulee käyttää valtiolta saatavaa rahoitustaan vain lakisääteiseen sosiaali-, terveys ja pelastustoimintaan. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämistehtävän ohjausryhmä on kokouksessaan 23.5.2023 linjannut, että lastensuojelun ja perhesosiaalityön toiminnallinen työ siirretään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle vuoden 2024 alusta alkaen ja tähän liittyen Vartiosaaressa sijaitseva Mäntyniemen leirikeskuksen tilat tullaan vuokraamaan kaupungin sisäisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on irtisanonut vuokraamansa Vartiosaaressa sijaitsevat leirikeskustilat ja varastot siten, että kohteiden vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2023 lopussa. Tämän jälkeen kohteiden uudet vuokrasopimukset tehdään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Vuokrattavat tilat Stugan, Sinikkala, Talludden ja Vådötorpp ovat pinta-alaltaan yhteensä 303 m² suuruiset ja niiden yhteenlaskettu kuukausivuokra on noin 4 740 euroa:

- Stugan (116 m²), kokonaisvuokra noin 1 748 euroa kuukaudessa (15,07 €/m²/kk)
- Sinikkala (90 m²), kokonaisvuokra noin 1 344 euroa kuukaudessa (14,94 €/m²/kk)
- Talludden (57 m²), kokonaisvuokra noin 1 096 euroa kuukaudessa (19,23 €/m²/kk)
- Vårdötorpp (40 m²), kokonaisvuokra noin 548 euroa kuukaudessa (13,69 €/m²/kk).

Tilojen yhteenlaskettu vuosivuokra on noin 56 830 euroa. Vuokrat muodostuvat pääoma-, ylläpito- ja maanvuokrasta sekä kaupunkiympäristön toimialan yleiskustannuksesta (0,67 €/m²/kk). Tilavuokrat on huomioitu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetissa vuodelle 2024. Tulevina vuosina rakennusten vaatimiin kunnostus- ja muutostöihin on hyvä varata noin 200 000 euroa.

Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla, joissa on molemminpuolinen 12 kuukauden irtisanomisaika. Vuokrauksessa noudatetaan yleisiä kaupungin sisäisten sopimusten mukaisia sopimusehtoja.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 22.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Susanne Österlund-Toivonen, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 89125

susanne.osterlund-toivonen@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja