Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkieliset perus- ja erityiskoulut sekä sairaalakoulu

HEL 2023-015310
More recent handlings
§ 151

Suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun käyttösuunnitelman tarkistaminen 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti tarkistaa suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun taloudelliset kehykset vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Koulujen määrärahaa on tarkistettu voimassa olevien budjetoinnin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Kehystarkistuksessa huomioitiin oppilasmäärämuutosten vaikutukset koulun taloudelliseen kehykseen 20.9.2023 laskentapäivän mukaisesti. Määrärahatarkistukset kohdistuivat henkilöstökuluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palveluiden ostoihin.

Käyttösuunnitelman tarkistuksen jälkeen perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintamenot (Kaupungin tuottamat palvelut) ovat yhteensä 418,0 milj €, josta kokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 13,0 M€, ja koulujen sekä alueiden keskitettyjen toimintamenot ovat 405,0 milj €. Tähän eivät sisälly talousarviokohdat Sotepelle tuotetut palvelut eikä ulkopuolinen rahoitus.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonais-määrärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 § 12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023– 31.12.2023. Tämän mukaan perusopetusjohtaja vastaa tulosyksikköjen 14300000–14380050 määrärahoista.

This decision was published on 14.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, Controller, puhelin: 09 310 37696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja