Virkasuhteen täyttäminen, perheiden erityispalvelut, perheoikeudelliset asiat, lastenvalvoja, työavain SOTEPE-01-796-23

HEL 2023-015380
More recent handlings
§ 6

Lastenvalvojan viran täyttäminen, Perheoikeudelliset asiat, työavain SOTE-01-796-23

Perheoikeudellisten asioiden päällikkö

Päätös

Perheoikeudellisten asioiden päällikkö päätti ottaa koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen sekä työssä ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lastenvalvojan virkaan kasvatustieteen maisteri ********** (vakanssinumero 035124, toimintayksikkö 395140, työpiste 100040) 1.1.2024 lukien 3746,87 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Lastenvalvojan virka tulee avoimeksi 1.1.2024 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan lastenvalvojan virkaan ottaa perheoikeudellisten asioiden päällikkö.

Perheoikeudelliset asiat -alayksikkö kuuluu Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen, elatukseen, vanhemmuuden selvittämisiin sekä adoptioon liittyviä asioita.

Lastenvalvoja hoitaa vanhemmuuden selvittämisiä sekä lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä sopimuksia.

Lastenvalvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain (1301/14) 27 a §:n mukaan sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin asioihin ja niitä koskevan lainsäädännön hyvää tuntemusta sekä kokemusta lastenvalvojan tehtävistä tai sosiaalityöstä. Tehtävässä edellytetään erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, positiivista asiakaspalveluasennetta sekä halua kehittää työtä ja omaa osaamistaan yhdessä tiimin kanssa.

Valintaa tehtäessä luetaan eduksi monipuolinen kielitaito sekä sosiaalipalvelujen hyvä tuntemus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lastenvalvojan virka on ollut julkisesti haettavana 13.11 -26.11.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kolmetoista hakijaa, joista kaksi hakijaa perui hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli kahdeksalla hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa, joilla oli aikaisempaa kokemusta lastenvalvojan tehtävistä. ********** kutsuttiin haastatteluun 1.12.2023 ********** ,ja ********** kutsuttiin haastatteluun 13.12.2023

Kaikkien hakijoiden haastattelijoina toimivat perheoikeudellisten asioiden päällikkö ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan sosiaalipolitiikan maisteri sekä sosionomi (AMK). Hän on työskennellyt lastenvalvojana 23.1.2023 lähtien. Tämän lisäksi ********** on työskennellyt ********** kuusi kuukautta toimeentulotuen etuuskäsittelijänä sekä noin neljä kuukautta kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuorten ohjaajana lastensuojelun yksikössä. Lastenvalvojan kokemusta hänellä on 11 kuukauden ajalta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on työskennellyt lastenvalvojana ********** 1.12.2020 -30.11.2021, jonka jälkeen hän on siirtynyt lastenvalvojaksi ********** ja työskentelee tällä hetkellä lastenvalvojan virassa ********** hyvinvointialueella. Lastenvalvojan kokemusta hänellä on noin neljä vuotta.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hänellä on työkokemusta lastenvalvojana ********** sekä ********** kunnasta ajalta 11.8.2022- 23.8.2023. Lastenvalvojan kokemusta hänellä on yhteensä noin vuoden ajalta. Hänellä on kokemusta lastentarhanopettajan ja luokanopettajan tehtävistä usean vuoden ajalta.

Kaikilla haastatelluilla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta lastenvalvojan työstä. ********** on hakijoista pisin kokemus lastenvalvojan työstä.

Kaikki haastatellut täyttävät tehtävän kielitaitovaatimuksen ja hallitsevat lisäksi englannin kielen.

********** on aikaisemman työkokemuksen sekä työssä ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella parhaat edellytykset lastenvalvojan viran tehtävien hoitamiseen perheoikeudellisten asioiden lastenvalvojien työryhmässä.

This decision was published on 22.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Linda Niininen, Johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 21651

linda.niininen@hel.fi

Decisionmaker

Katja Niemelä
perheoikeudellisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Hakijalista Lastenvalvoja SOTEPE-01-796-23

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.