Tutkimuslupa, Interpretations of participation within Helsinki city structure - How change is produced within city institutions

HEL 2023-015440
More recent handlings
§ 9

Tutkimusluvan myötäminen Interpretations of participation within Helsinki city structure - How change is produced within city institutions -tutkimukselle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** pro gradu -tutkielmalle Interpretations of participation within Helsinki city structure - How change is produced within city institutions sekä julkaistavalle artikkelille päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.Tutkimushankkeen yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla on kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuuspäällikkö ja vuorovaikutusasiantuntija.Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tekijä on hakenut tutkimuslupaa Helsingin yliopistolle tehtävään pro-gradu tutkielmaan sekä julkaistavaan artikkeliin.

Tutkimuksessa tutkitaan Helsingin kaupungin organisaation käsityksiä osallistumisesta sekä niiden eroavuuksista ja muutoksista organisaatiossa.

Tutkimuslupa koskee asiantuntijahaastattelujen tekemistä kaupunginkansliassa, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla sekä kaupunkiympäristön toimialalla.

Keskeinen tutkimusaineisto syntyy kahdeksan asiantuntijan puolistrukturoiduista haastatteluista sekä Helsingin kaupungin julkaisujen analyysistä vuosilta 2000–2023. Haastattelujen käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen osallisuuspäällikön sekä toimialojen yhteyshenkilöiden kanssa. Haastattelut toteutetaan vuoden 2024 aikana. Tulokset raportoidaan ja julkaistaan siten, ettei tutkimukseen osallistuvia henkilöitä voi tunnistaa.

Tutkimuksella edistetään kaupungin osallisuustyön kehittämistä. Kaikki toimialat ovat puoltaneet tutkimusluvan myöntämistä.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

1. Asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja sekä tutkimuskäyttöön luovutettavaa aineistoa saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.

2. Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.

3. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

4. Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.

5. Tutkimusaineisto hävitetään tutkimushankkeen päättymisen jälkeen.

6. Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.

7. Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin kaupungille.

8. Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

This decision was published on 09.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Sinkkonen, Osallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Tutkimuslupahakemus, täydennys 22.12.2023, liite, tietosuojailmoitus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.