Vuokraus, liiketila, ravintola Stoa, Kulttuurikeskus Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus, Oy Box Café & Grill

HEL 2023-015515
More recent handlings
§ 70

Kulttuurikeskus Stoan ravintolatilojen vuokraaminen

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti vuokrata Ston ravintolatilat Oy Box Café & Grill:lle (Y-tunnus 2838986-3) ravintolatoimintaa varten ajalle 1.1.2024-31.12.2026.

Vuokrauksen kohteena on Stoan ravintolatila osoitteessa Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki, Vuokrattava tila on pinta-alaltaan noin 64 m2 ja siihen kuuluu 1. kerroksen keittiö, ruokasali ja toimistotila sekä kellarikerroksen varastot ja sosiaalitilat.

Tiloista perittävä kuukausivuokra on yhteensä 1 000,00 euroa (alv 0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi alv 0 % liikevaihdosta (pl. alkoholi- ja savuketuotteet) maksetaan 5%:n suuruinen provisio-osuus.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen vuoksi muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Ravintolan haku tehtiin markkinakartoituksella ja määräaikaan mennessä vastaanotettiin kolme ehdotusta ja yksi kiinnostuksen ilmaus. Oy Box Café & Grill jätti parhaan tarjouksen. Valinnassa huomioitiin yrityksen vakavaraisuus sekä konseptiehdotuksen soveltuvuus Stoaan. Lisäksi yrittäjillä on pitkä kokemus ravintola-alalta ja suosittelijoita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 91 toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin perusteella siten, että kulttuurijohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi tai toistaiseksi voimassa olevana enintään 6 kk irtisanomisajalla.

This decision was published on 15.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on 1.1.2024 lähtien, maanantaista perjantaihin klo 08.15–15.00.

Kirjaamon aukioloaika on 31.12.2023 saakka, maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Sarpo, johtaja, puhelin: 09 310 21689

antti.sarpo@hel.fi

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Attachments

1. Kaupparekisteriote Oy Box Café & Grill
2. Liikehuoneiston vuokrasopimus Stoa ravintola 2024 -2026
3. Stoa pohjapiirrustus
4. Vastuunjakotaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.