Virkasuhteen täyttäminen, Konalan ala-asteen koulu, rehtori, työavain KASKO-01-1361-23

HEL 2023-015649
More recent handlings
§ 148

Konalan ala-asteen kouluun sijoitettavan rehtorin avoimen viran täyttäminen, työavain KASKO-01-1361-23

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Konalan ala-asteen kouluun sijoitettuun rehtorin avoimeen virkaan (000020) **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2024.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisteriotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Konalan ala-asteen kouluun sijoitettu rehtorin määräaikainen virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 6.10.2023-20.10.2023 työavaimella KASKO-01-1361-23.

Konalan ala-aste on noin 300 oppilaan alakoulu Länsi-Helsingissä. Koulun kasvu- ja oppimisympäristö laajenee moderniksi saneeratusta koulutalosta muutamalla askeleella vehreään lähiluontoon. Työyhteisö Konalassa on kannustava ja ratkaisukeskeinen. Koulussa arvostetaan yhdessä tekemistä ja kehittymisen henkeä. Oppilaat opiskelevat vuorovaikutus- ja tunnetaitoja monipuolisin menetelmin hyvinvointivuosikellon mukaisesti. Konalassa vaalitaan oppimisen iloa ja kokeillaan rohkeasti uusia työtapoja ja oppimisympäristöjä sekä kannustetaan elämänmittaiseen oppimiseen.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi tehtävässä edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 20.10.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa kahdeksan (8) hakijaa, joista kaikki olivat kelpoisia rehtorin tehtävään. Hakemusten ja ansiovertailun perusteella neljää (4) hakijaa pyydettiin vastaamaan ennalta tallennettuihin videohaastattelukysymyksiin. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 9.11.2023 kutsuttiin kaksi (2) hakijaa. Haastatteluihin 9.11.2023 osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja **********

Haastatteluiden ja ansiovertailun perusteella päätettiin tilata henkilöarviointi hakija ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointien läpikäyntiin Psycon Oy:n edustajan kanssa osallistuivat perusopetusjohtaja ********** ja perusopetuksen aluepäällikkö ********** Henkilöarvioinnin jälkeen toiseen yksilöhaastatteluun kutsuttiin hakija ********** Haastatteluun Konalan ala-asteen koulun rehtorin valinnan osalta osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** sekä senior HR-partner **********

**********

Hakemusasiakirjojen ja haastattelun jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Konalan ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella rehtorin ottaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan perusopetusjohtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71765

arjariitta.heikkinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja