Virkasuhteen täyttäminen, Tahvonlahden ala-asteen koulu, rehtori, työavain KASKO-01-1359-23

HEL 2023-015655
More recent handlings
§ 149

Tahvonlahden ala-asteen kouluun sijoitettavan rehtorin avoimen viran täyttäminen, työavain KASKO-01-1359-23.

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Tahvonlahden ala-asteen kouluun sijoitettuun rehtorin avoimeen virkaan (000095) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2024.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisteriä ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Tahvonlahden ala-asteen kouluun sijoitettu rehtorin vakituinen virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 5.10.2023-19.10.2023 työavaimella KASKO-01-1359-23.

Tahvonlahden ala-asteella on noin 350 oppilasta. Tahvonlahden ala-aste on liikuntapainotteinen koulu. Liikuntapainotus alkaa 3. vuosiluokalta ja siihen haetaan erillisen soveltuvuuskokeen kautta. Tahvonlahden ala-asteen koulussa tehdään inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämistä yhteistyössä huoltajien, alueen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Koulu on mukana kansainvälisessä inklusiivisen koulun kehittämistyössä. Koulussa toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteisopettajuudella vahvistetaan yhteisöllistä oppimista sekä yhdessä tekemistä. Koulussa kasvatetaan yhdessä vanhempien kanssa lapsista ja nuorista oman kulttuurinsa pohjalta itseensä luottavia, luonnosta välittäviä, vastuuntuntoisia ja eettisesti ajattelevia.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta ja luettiin eduksi kokemus inklusiivisen koulun kehittämisestä ja yhteisopettajuuden johtamisesta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 19.10.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 9 hakijaa, joista kaikki olivat kelpoisia rehtorin tehtävään. Hakemusten perusteella videohaastatteluihin kutsuttiin 4 hakijaa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden. Videohaastattelujen perusteella henkilökohtaisiin haastatteluihin 9.11.2023 kutsuttiin kaksi hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja **********

Haastatteluiden ja ansiovertailun perusteella päätettiin tilata henkilöarviointi kahdesta hakijasta: ********** ja hakijasta, joka jättäytyi tässä vaiheessa pois rekrytointiprosessista. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointien läpikäyntiin Psycon Oy:n edustajan kanssa osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** sekä kasvatuksen ja koulutuksen HR-asiantuntija ********** Henkilöarvioinnin jälkeen toiseen haastatteluun 23.11.2023 kutsuttiin hakija ********** Haastatteluihin Tahvonlahden ala-asteen koulun rehtorin valinnan osalta osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** kasvatuksen ja koulutuksen HR-asiantuntija ********** sekä Tahvonlahden ala-asteen johtokunnan puheenjohtaja **********

**********

Hakemusasiakirjojen ja haastattelun jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Tahvonlahden ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Tahvonlahden ala-asteen johtokunta on antanut lausunnon.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan perusopetuksen rehtorin ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetusjohtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83013

taina.tervonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja