Nimeäminen, ajoyhteydet, Meilahti

HEL 2023-015670
More recent handlings
§ 2

Meilahden (15.) kaupunginosassa sijaitsevan ajoyhteyden nimeäminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Meilahden (15.) kaupunginosassa Meilahdenpuiston alueella sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän ajoyhteyden nimellä Heikinniemenpolku – Hindersnässtigen.

Päätöksen perustelut

Meilahden (15.) kaupunginosassa Meilahdenpuiston alueella sijaitsee asemakaavassa nimeämätön ajoyhteys, jonka virallinen nimeäminen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi tulevan osoitetarpeen ja jokapäiväisen käytön vuoksi. Ajoyhteyden linjaus on likimääräinen, ja linjaus voi muuttua toteutusvaiheessa.

Alueella on voimassa asemakaava nro 12372 vuodelta 2021.

Nimistötoimikunta on käsitellyt ajoyhteyden nimeämistä kaupunkimittauspalvelun aloitteesta 13.12.2023 ja esittänyt nimeä Heikinniemenpolku – Hindersnässtigen. Ehdotettu nimi liittyy alueella käytössä olevan Heikinniementien (Hindersnäsvägen) nimeen, jonka taustalla puolestaan on Meilahden kartanon aikaisempi nimitys Hindersnäs.

Vuorovaikutus

Ajoyhteyden nimeämisen vireilletulosta on tiedotettu kirjeellä, joka on postitettu 31.1.2024 puheena olevan alueen naapureille ja maanomistajille. Suunnitelman vireilletulosta on myös ilmoitettu 5.2.2024 Helsingin kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset -verkkosivustolla. Mielipiteitä ei ole määräaikaan 29.2.2024 mennessä esitetty.

Ajoyhteyden nimen mukainen osoitepäätös valmistellaan loppukeväällä 2024 nimen tultua voimaan. Lisätiedot osoitepäätöksestä ja osoitepäätöksen aikataulusta: kymp.osoitteet@hel.fi, puhelin (09) 310 31957.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 14.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö