Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnoittelu vuodelle 2024

HEL 2023-015682
More recent handlings
§ 49

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2024

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti toimialan hinnastosta, palvelukokonaisuuskohtaisista alennusryhmistä sekä peruutusehdoista vuodelle 2024.

Päätöksen perustelut

Hinnoitteluperiaatteissa vuodelle 2024 (ltk 12.9.2023 § 135) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2024 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.
Samalla lautakunta valtuutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista.

Yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi vuosittaisen hinnastopäätöksen yhteydessä päätetään palvelukokonaisuuskohtaiset alennusryhmät sekä lisäksi myös peruutusehdot. Aikaisemmista hinnastopäätöksistä poiketen tästä päätöksestä on poistettu viittaukset toimialan henkilöstön tai palvelukokonaisuuksien henkilöstöetuuksiin siksi, että Helsingin kaupunki on yksi työnantaja, eikä organisaatiossa voi olla henkilöstöetuuksia, jotka eivät ole kaikkien työntekijöiden käytössä. Tässä hinnastopäätöksessä ei siis enää määritellä palvelukokonaisuuksien omia henkilöstöetuuksia, koska sellaisia ei Helsingin kaupungilla voi olla tarjolla. Kaupungin henkilöstöetuudet tulevat vahvistumaan vuodesta 2024 lukien siten, että 200 euron liikunta- ja kulttuurietu vakinaistetaan ja työmatkaedun arvo kasvaa 240 eurosta 300 euroon. Palvelukokonaisuuksien sisällä tarkastellaan alkuvuodesta 2024 niitä keinoja, joilla voidaan jatkossakin tarjota mahdollisuuksia tutustua oman palvelun ja palvelukokonaisuuden palvelutarjontaan ja näin ylläpitää omaa ammatillista osaamista.

Merkittävimmät hinnastomuutokset

Lautakunta delegoi toimialajohtajalle toimivallan päättää tuotteiden ja palvelujen hinnoista tai hinnoitteluväleistä. Hinnoitteluväliä käytetään tilanteissa, jolloin se palvelee joustavaa hinnoittelua sekä mahdollistaa tarvittavan harkinnanvaran.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti (12.9.2023, § 135), että toimialajohtaja voi hinnoista ja hinnoitteluväleistä päättäessään tehdä hintoihin peruspalvelujen hintaindeksin mukaiset hinnantarkistukset tai muun suuruisen hinnantarkistuksen. Hinnantarkistukset on mahdollista tehdä kohdennetusti. Hinnoittelussa on kuitenkin huomioitava mahdolliset, esim. myös arvonlisäveron aiheuttamat hinnanpyöristystarpeet. Kustannustason noususta aiheutuvalla hintojen tarkistuksella pyritään kattamaan toimialan tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta ja hankinnasta aiheutuvien kulujen kasvu. Hinnantarkistuksissa huomioidaan sopimuksiin liittyvät rajoitteet.

Merkittävimmät hinnanmuutokset vuodelle 2024 palvelukokonaisuuksittain:

Liikuntapalvelukokonaisuuden hintoja nostettiin vuodelle 2023 kattavasti. Vuodelle 2024 liikuntapalvelukokonaisuuden hintoihin ei tule muutoksia.
Liitteenä myös venekerhojen hinnat (liite 2)

Nuorisopalvelukokonaisuuteen tulee vuodelle 2024 seuraavat muutokset:
Studioiden hinnoissa luovutaan säännöstä jossa 2/3 osallistujista tulee olla alle 25-vuotiaita, jotta maksua ei peritä lainkaan. Nyt sääntö on, että kaikkien osallistujien tulee olla alle 25-vuotiaita. Studioiden hinnoissa muille (yli 25-vuotiaille) siirrytään tuntiperusteiseen hinnoitteluun.
Nuorisopalvelukokonaisuuden tapahtumatila Tiivistämön osalta tuntihinnat nousevat 20% viikonloppuisin ja juhlapyhien aattoina, ja 33% ma-to/su. Muutos koskee muita helsinkiläisiä yhdistyksiä, Helsingin kaupungin toimialoja, Helsingin seurakuntia, uskonnollisia yhdistyksiä sekä ulkopaikkakuntalaisia ja valtakunnallisia nuorisoyhdistyksiä.

Kirjastopalvelukokonaisuuteen tulee vuodelle 2024 seuraavat muutokset:
Rikhardinkadun Turen kokoustilan vuokrat laskevat samalle tasolle kuin Kallion Dekkarikirjasto, eli subventoidut hinnat 20 euroa/tunti ja markkinaperusteiset hinnat 50 euroa/tunti. Kirjastokokonaisuuden hinnastosta poistetaan joitakin vanhentuneita tuotteita, sekä tarkennetaan joidenkin olemassa olevien tuotteiden sisältöä. Keskustakirjasto Oodin lisäpalveluhinnasto löytyy liitteenä, siihen ei tule muutoksia vuodesta 2023 (liite 3)

Kulttuuripalvelukokonaisuuteen tulee vuodelle 2024 seuraavat muutokset:
Kulttuurin edistämispalvelu Caisan hintoja eriytetään Kulttuurikeskuspalveluiden (Annantalo, Malmitalo, Stoa, Vuotalo, Kanneltalo, Maunula-talo, Savoy) hinnoista. Samalla Caisan auditorio- ja salikäytön määritelmiä täsmennetään. Kulttuurikeskus Savoyn hintoihin lisätään irtonaulakon vuokrahinta sekä yksi hintahaitarillinen sisäänpääsymaksu. Savoy Teatterin salitilojen hinnat nousevat n. 8-12%.
Malmitalon tanssisalin tilavuokra nousee n. 8%. Samoin Malmitalon vierasasuntojen tilavuokrat nousevat n. 6-7%. Annantalon osalta hinnastoon lisätään taideopetuksen osalta kaksi uutta tuotetta, samoin Annantalon auditorion osalta. Annantalon A-lavan tilavuokrat nousevat 50 euroon (aikaisemmin 30 euroa). Kaikkien kulttuurikeskusten osalta lasten kulttuuritilaisuuksien hinnat nousevat 25%.
Hinnastoon on lisäksi tehty yksittäisiä hinnantarkistuksia, lisätty joitakin uusia hintoja, tarkennettu toimipaikkoja ja tehty tuotetarkennuksia. Myös kahdesti esiintyviä ja tarpeettomia hinnastokohteita on poistettu.
Koko kulttuuri- ja vapaa ajan toimialan päivitetty hinnasto vuodelle 2024 on liitteenä (liite 1). Muutokset on merkitty hinnastoon lihavoituna.

Palvelukokonaisuuksien omat alennusryhmät

Palvelukokonaisuudet ovat keskenään hyvin erilaisia, ja sen vuoksi niillä on toimialayhteisten ryhmien lisäksi myös omat alennusryhmät. Hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti toimialan yhteiset maksuttomuuteen/alennukseen oikeutetut ryhmät päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja toimialan tietyn palvelukokonaisuuden maksuttomuuteen/alennukseen oikeutetut ryhmät sekä henkilöstön etuudet päättää toimialajohtaja. Valmistelu tapahtuu palvelukokonaisuuksien johtajien yhteistyönä.
Toimialajohtajan päätöksessä määritellään tarkemmin, mitä palvelukokonaisuuden omaan tehtävään liittyvät yhteisöt, joiden toiminta tukee kunnan tehtävän toteuttamista sekä yleishyödylliset toimijat kunkin palvelukokonaisuuden alennusryhminä tarkoittavat.
Palvelukokonaisuuksien omiin alennusryhmiin on tehty seuraavat muutokset:
Nuorisopalvelukokonaisuuden osalta alennusryhmiin lisätään nuorisopalveluiden Studiot omaksi kohdakseen: siinä määritellään studioiden maksuton ja maksullinen käyttö tarkemmin.
Muiden palvelukokonaisuuksien osalta alennusryhmiin ei tule muutoksia.
Palvelukokonaisuuksien omat alennusryhmät ovat liitteenä (liite 4).

Peruutusehdot

Peruutusehtoihin tehtiin kattavia muutoksia vuodelle 2023. Vuodelle 2024 peruutusehtoihin ei ole tulossa muutoksia. Peruutusehdot ovat ohessa liitteenä (liite 5)

This decision was published on 28.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Tanninen, Erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin:

ari.tirri@hel.fi

Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin:

mervi.karppanen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja