Aloituspaikat, painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen aloittavat ryhmät ja valintakokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät

HEL 2023-015731
More recent handlings
§ 155

Painotetun, englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen aloituspaikkojen ja aloittavien ryhmien määrät sekä valintakokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen 1.8.2024 aloittavien ryhmien lukumäärän ja aloituspaikkamäärät liitteen 1 mukaisesti sekä vuosittain tarkistettavat painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen valintakokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät liitteen 2 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto (26.10.2021, § 40) on hyväksynyt painotetun, kaksikielisen, englanninkielisen ja kielikylpyopetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät ja delegoinut päätösvallan aloittavien ryhmien lukumääristä ja aloituspaikkamääristä sekä valintakokeiden alimmista hyväksytyistä pistemääristä perusopetusjohtajalle. Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen aloittavien opetusryhmien koulukohtainen lukumäärä ja aloituspaikkamäärä sekä valintakokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät tarkistetaan vuosittain.

This decision was published on 21.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anni Holopainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27922

anni.holopainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja