Lausuntopyyntö, sosiaali- ja terveysalan tutkintojen rakenneuudistus, opetushallitus

HEL 2023-015740
More recent handlings
Case 16. / 40 §

Lausunto Opetushallitukselle sosiaali- ja terveysalan tutkintojen rakenneuudistuksesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Opetushallitukselle sosiaali- ja terveysalan tutkintojen rakenneuudistuksesta.

Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottaminen

Helsingin kaupunki ei ota asiaan kantaa, sillä tässä vaiheessa ei ole riittävää taustatietoa yhteisen sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnon sisällöstä ja painotuksista. Mikäli rakenneuudistusta ehdotetaan, kaupunki ottaa mielellään kantaa aiheeseen siinä vaiheessa, kun uusi tutkintorakenne on kuvattuna ja ero nykyiseen käytäntöön on hahmotettavissa. Opetushallituksen esityksessä tulisi myös kuvata sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnon suhde sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen perustutkintoon.

Ehdotetun uudistuksen koetaan kuitenkin lisäävän joustavuutta, työelämälähtöisyyttä sekä valinnaisuuden mahdollisuuksia.

Mikäli erilliset ammattitutkinnot yhdistetään sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnoksi, olisi niissä tärkeä säilyttää vahva erikoistumisen mahdollisuus. Mielenterveys- ja päihdetyössä, terveysalalla ja vammaisalalla tarvittavat osaamisen painopisteet eroavat toisistaan, ja liiallinen yhtenäistäminen voi pahimmillaan heikentää ammattitutkinnon avulla saatavaa osaamista.

Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien erikoisammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottaminen

Helsingin kaupunki ei ota asiaan kantaa, sillä tässä vaiheessa ei ole riittävää taustatietoa yhteisen sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnon sisällöstä ja painotuksista. Mikäli rakenneuudistusta ehdotetaan, kaupunki ottaa mielellään kantaa aiheeseen siinä vaiheessa, kun uusi tutkintorakenne on kuvattuna ja ero nykyiseen käytäntöön on hahmotettavissa.

Ehdotetun uudistuksen koetaan kuitenkin lisäävän joustavuutta, työelämälähtöisyyttä sekä valinnaisuuden mahdollisuuksia.

Mikäli erilliset erikoisammattitutkinnot yhdistetään sosiaali- ja terveysalan erikoisammattitutkinnoksi, olisi niissä tärkeä säilyttää vahva erityisalakohtaisen erikoistumisen mahdollisuus. Nykyisten erikoisammattitutkintojen painopisteet eroavat toisistaan ja ne tuottavat tiettyyn erityisalaan kohdennettua osaamista. Liiallinen tutkintojen yhtenäistäminen voi pahimmillaan heikentää erikoisammattitutkinnon avulla saatavaa osaamista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen kuuluvalle tutkinnolle. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään, mitkä ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuuluvat tutkintorakenteeseen. Opetushallitus on päättänyt käynnistää sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden uudistamisen valmistelun (OPH-5247-2023). Opetushallitus pyytää tähän liittyen kannanottoja tutkintorakenteen uudistamiseksi. Tässä kohtaa ei pyydetä lausuntoja tutkintojen sisällöstä tai tutkintonimikkeistä, vaan lausuntojen perusteella Opetushallitus valmistelee tutkintorakenteen kehittämistä koskevan esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kannanottoja käytetään tukena esityksen valmistelussa.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan lausunto ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala puoltaa sosiaali- ja terveysalaan liittyvien erikoisammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottamista. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala katsoo, että liiallinen tutkintojen yhtenäistäminen voi pahimmillaan heikentää osaamista. Kaupunginhallituksen lausunnossa opetushallitukselle on huomioitu toimialojen lausunnot.

Close

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 9.1.2024

Opetushallituksen lausuntopyyntö OPH–6173-2023

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen kuuluvalle tutkinnolle. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään, mitkä ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot kuuluvat tutkintorakenteeseen.

Opetushallitus on päättänyt käynnistää sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden uudistamisen valmistelun (OPH-5247-2023). Opetushallitus pyytää tähän liittyen kannanottoja tutkintorakenteen uudistamiseksi. Tässä kohtaa ei pyydetä lausuntoja tutkintojen sisällöstä tai tutkintonimikkeistä, vaan lausuntojen perusteella Opetushallitus valmistelee tutkintorakenteen kehittämistä koskevan esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kannanottoja käytetään tukena esityksen valmistelussa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Opetushallituksen ehdotuksesta sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta. Lausunto annetaan vastauksina lausuntopyynnön mukaisiin kysymyksiin.

1. Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottaminen

Opetushallitus kysyy, puollammeko sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammattitutkintojen eli mielenterveys- ja päihdetyön, terveysalan ja vammaisalan ammattitutkintojen osaamisen kuvaamista yhteisessä sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnossa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala puoltaa sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottamista. Ehdotettu uudistus lisää joustavuutta, työelämälähtöisyyttä sekä valinnaisuuden mahdollisuuksia.

2. Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien erikoisammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottaminen

Opetushallitus kysyy, puollammeko sosiaali- ja terveysalaan liittyvien erikoisammattitutkintojen eli immobilisaatiohoidon; kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen; mielenterveys- ja päihdetyön sekä vanhustyön erikoisammattitutkintojen osaamisen kuvaamista yhteisessä sosiaali- ja terveysalan erikoisammattitutkinnossa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala puoltaa sosiaali- ja terveysalaan liittyvien erikoisammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottamista. Ehdotettu uudistus lisää joustavuutta, työelämälähtöisyyttä sekä valinnaisuuden mahdollisuuksia.

Tausta

Kaupunginkanslia pyytää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta lausuntoa 8.1.2024 mennessä Opetushallituksen ehdotuksesta sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta. Helsingin kaupungin lausuntoa käsitellään kaupunginhallituksessa tammikuussa 2024. Opetushallituksen määräaika lausunnolle on 31.1.2024.

Lisätiedot

Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27384

heidi.vesa@hel.fi

Eeva Sahlman, rehtori, puhelin: 310 818 06

eeva.sahlman@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 27.12.2023

Opetushallituksen lausuntopyyntö OPH-6173-2023

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen kuuluvalle tutkinnolle. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään, mitkä ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuuluvat tutkintorakenteeseen.

Opetushallitus on päättänyt käynnistää sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden uudistamisen valmistelun (OPH-5247-2023). Opetushallitus pyytää tähän liittyen kannanottoja tutkintorakenteen uudistamiseksi. Tässä kohtaa ei pyydetä lausuntoja tutkintojen sisällöstä tai tutkintonimikkeistä, vaan lausuntojen perusteella Opetushallitus valmistelee tutkintorakenteen kehittämistä koskevan esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kannanottoja käytetään tukena esityksen valmistelussa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Opetushallituksen ehdotuksesta sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta. Lausunto annetaan vastauksina lausuntopyynnön mukaisiin kysymyksiin.

1. Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottaminen

Opetushallitus kysyy, puollammeko sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammattitutkintojen eli mielenterveys- ja päihdetyön, terveysalan ja vammaisalan ammattitutkintojen osaamisen kuvaamista yhteisessä sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnossa.

Emme ota asiaan kantaa, sillä meillä ei ole tässä vaiheessa riittävää taustatietoa yhteisen sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnon sisällöstä ja painotuksista. Mikäli rakenneuudistusta ehdotetaan, otamme mielellämme kantaa aiheeseen siinä vaiheessa, kun uusi tutkintorakenne on kuvattuna ja ero nykyiseen käytäntöön on hahmotettavissa. Opetushallituksen esityksessä tulisi myös kuvata sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnon suhde sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen perustutkintoon.

Mikäli erilliset ammattitutkinnot yhdistetään sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnoksi, olisi niissä tärkeä säilyttää vahva erikoistumisen mahdollisuus. Mielenterveys- ja päihdetyössä, terveysalalla ja vammaisalalla tarvittavat osaamisen painopisteet eroavat toisistaan, ja liiallinen yhtenäistäminen voi pahimmillaan heikentää ammattitutkinnon avulla saatavaa osaamista.

2. Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien erikoisammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottaminen

Opetushallitus kysyy, puollammeko sosiaali- ja terveysalaan liittyvien erikoisammattitutkintojen eli immobilisaatiohoidon; kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen; mielenterveys- ja päihdetyön sekä vanhustyön erikoisammattitutkintojen osaamisen kuvaamista yhteisessä sosiaali- ja terveysalan erikoisammattitutkinnossa.

Emme ota asiaan kantaa, sillä meillä ei ole tässä vaiheessa riittävää taustatietoa yhteisen sosiaali- ja terveysalan erikoisammattitutkinnon sisällöstä ja painotuksista. Mikäli rakenneuudistusta ehdotetaan, otamme mielellämme kantaa aiheeseen siinä vaiheessa, kun uusi tutkintorakenne on kuvattuna ja ero nykyiseen käytäntöön on hahmotettavissa.

Mikäli erilliset erikoisammattitutkinnot yhdistetään sosiaali- ja terveysalan erikoisammattitutkinnoksi, olisi niissä tärkeä säilyttää vahva erityisalakohtaisen erikoistumisen mahdollisuus. Nykyisten erikoisammattitutkintojen painopisteet eroavat toisistaan ja ne tuottavat tiettyyn erityisalaan kohdennettua osaamista. Nähdäksemme liiallinen yhtenäistäminen voi johtaa siihen, että erikoisammattitutkinnon avulla saatava osaaminen heikentyy, jolloin myös erikoisammattitutkinnon houkuttelevuus ammatillisen osaamisen kehittämisen muotona vähenee.

Tausta

Kaupunginkanslia pyytää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta lausuntoa 8.1.2024 mennessä Opetushallituksen ehdotuksesta sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta. Helsingin kaupungin lausuntoa käsitellään kaupunginhallituksessa tammikuussa 2024. Opetushallituksen määräaika lausunnoille on 31.1.2024.

Lisätiedot

Kirsi Brummer, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 73361

kirsi.brummer@hel.fi
Close

This decision was published on 29.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Attachments

1. Lausuntopyyntö 13.12.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.