Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Pihlajamäen toimipiste, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTEPE-02-485-23

HEL 2023-015748
More recent handlings
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Pihlajamäen toimipiste, työavain SOTEPE-02-485-23

Johtava ylilääkäri

Päätös

Johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 028282) 1.1.2024 lukien 4043,02 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, Pihlajamäen toimipiste (toimintayksikkö 396160, työpiste 506200).

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka tuli avoimeksi 31.7.2020, josta lähtien virka on ollut täytettynä sijaislääkäreillä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia yleislääkärinä terveysasemalla hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Eduksi katsotaan jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä mahdollinen työyhteisöä hyödyttävä erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kiinnostusta yleislääketieteeseen.

Terveyskeskuslääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 24.11.–8.12.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa, jotka täyttivät molemmat viran kelpoisuusehdot lukuun ottamatta ruotsin kielen taitoa. Hakijoilla on Valviran ammatinharjoittamislupa ja tartuntatautilain mukainen rokotussuoja voimassa.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin 8.12.2023 ja 13.12.2023 ********** ja ********** Haastattelijana toimi ylilääkäri **********

********** on työskennellyt aiemmin **********

********** Hänellä on hyvät kliiniset taidot ja työssään hän on osoittanut yhteistyökykyä, ahkeruutta ja joustavuutta.

********** on osoittanut terveysasematyössä hyvää sopivuutta terveyskeskuslääkärin työhön. Hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ruotsin kielen taitoa lukuun ottamatta.

Hallintosäännön 25 luku määrittelee kaksikielisyyden. Sosiaali- ja terveystoimessa valinnasta päättävä viranhaltija voi perustellusta syystä päättää kielitaidosta poikkeamisesta. Esimerkiksi ulkomaisen tutkinnon suorittanut, Suomessa laillistettu lääkäri voidaan vapauttaa ruotsin kielen taidosta sellaisessa yksikössä, jossa ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä on riittävästi. Täten ruotsinkielisille potilaille voidaan aina järjestää pääsy ruotsin kieltä osaavan lääkärin vastaanotolle, jolloin ruotsinkielisen väestön mahdollisuus saada palvelua omalla äidinkielellään on turvattu.

Pihlajamäen terveysasemalla on kolme lääkäriä, joilla on vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito. Ruotsinkielisen väestön palvelut ja oikeus käyttää omaa kieltään ovat Pohjoisen terveysaseman Pihlajamäen toimipisteessä siten turvattavissa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran hoitamiseen Pohjoisen terveysaseman Pihlajamäen toimipisteessä.

This decision was published on 18.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Silja Klinkmann, vs. ylilääkäri, puhelin:

silja.klinkmann@hel.fi

Decisionmaker

Riitta Hietala
johtava ylilääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.