Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla pohjoisen aikuissosiaalityön alayksiköiden päälliköille 1.1.2024 alkaen

HEL 2023-015782
More recent handlings
§ 67

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla pohjoisen aikuissosiaalityön alayksiköiden päälliköille 1.1.2024 alkaen

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti, että

Aikuissosiaalityö 1:n johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssinumero 036658) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 036116)
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 026542)

Aikuissosiaalityö 2:n johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssinumero 026542) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 036658)
- johtava sosiaalityöntkeijä (vakanssinumero 036116)

Nuorten sosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssinumero 036116) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 026542)
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 036658)

Hakemusten vastaanoton johtavan sosiaaliohjaajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 036725)
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 084350)

Etuuskäsittely 1:n johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssinumero 036725) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 084350)
- johtava sosiaaliohjaaja

Etuuskäsittely 2:n johtavan sosiaalityöntekijän (vakanssinumero 084350) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaaliohjaaja
- johtava sosiaalityöntekijä (vakanssinumero 036725)

Sosiaalineuvonnan johtavan sosiaaliohjaajan (vakanssinumero 024598) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- sosiaaliohjaaja (vakanssinumero 038293)
- sosiaaliohjaaja (vakanssinumero 037487)

Sosiaalisen luototuksen ja talousneuvonnan sosiaalisen luototuksen päällikön (vakanssinumero 026683 sijaisena toimii:
- talous- ja velkaneuvoja (vakanssinumero 028942)
- talous- ja velkaneuvoja (vakanssinumero 026975)

Samalla nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä alayksiköiden päälliköiden sijaisena toimii nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan
määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.1.-30.6.2024 ja korvaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan 20.3.2023 tekemän päätöksen § 12.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön tai alayksikön päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 21.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 74090

anne.qvist@hel.fi

Decisionmaker

Leena Luhtasela
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja