Nimeämispyyntö, elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelma, valtiovarainministeriö

HEL 2023-015841
More recent handlings
§ 4

Jäsenen nimeäminen Valtiovarainministeriö elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelmaan

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti nimetä Valtiovarainministeriön elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelmaan digitalisaatiojohtaja Hannu Heikkisen ohjausryhmän toimikaudelle 1.2.2024 - 31.3.2027.

Päätöksen perustelut

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai yritystapahtumien ympärille kiinnittyvät julkiset ja yksityiset palvelut niin, että ne toimivat saumattomasti yhteen. Yhtenä tällaisena kokonaisuutena turvataan edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito, jonka toteuttamiseksi valtiovarainministeriö on asettanut oman kehittämisohjelmansa (VN/35368/2023).

Ohjelman ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö, joka asettaa ohjelman ja siihen sisältyvän strategisen ohjausryhmän.

Strateginen ohjausryhmä koostuu valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön edustajista. Lisäksi ohjausryhmässä on edustettuna keskeisten virastojen ja kuntien, kuten Digi- ja väestötietoviraston, Verohallinnon, Kansaneläkelaitoksen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Helsingin ja Tampereen kaupungin, Kuntaliiton, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö edustajat. Valtiovarainministeriö voi tarvittaessa täydentää ohjausryhmää. Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön edustaja.

Edistämisohjelman tehtävänä on tukea elämäntapahtumia ja yritystapahtumia digitalisoivien hankkeiden valmistelua kohti toimeenpanoa, ehdottaa valmisteltuja hankkeita toimeenpantaviksi sekä ohjata ja koordinoida käynnistettävien hankkeiden toimeenpanoa. Edistämisohjelman tuotostavoitteet ovat seuraavat:

  • Tuottaa ohjelmakauden aikana vähintään 10 elämäntapahtumiin tai liiketoimintatapahtumiin liittyvää toimeenpanokelpoista hankekonseptia, jotka on valittu arvioimalla niiden toteutuskelpoisuutta, taloudellista vaikuttavuutta, ihmiskeskeisyyttä ja yhteentoimivuutta. Eri hallinnonalat ja toimijat vastaavat konseptien toimeenpanosta valmisteluvaiheen jälkeen.
  • Tuottaa elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma, joka luo kansallisen tason näkymää digitaalisen kompassin noin 40 merkittävimmän ja vaikuttavimman elämäntapahtumapalvelukokonaisuuden digitalisointiin vuosikymmenen loppuun mennessä.
  • Tuottaa skaalautuva ja osallistava yhteistyö- ja kehittämismalli elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi.
  • Organisoida käynnistettävien hankkeiden ympärille kehittäjäverkosto, joka on elämäntapahtumalähtöisen digitalisaatioon liittyvien asiantuntijoiden yhteinen foorumi, jolla varmistetaan ohjelman tuotosten avoimuus, laaja-alainen käyttöönotto ja yhdessä oppiminen sekä yhteiskehittävä työskentelytapa.

Elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien digitalisoinnilla tavoitellaan sitä, että julkisia palveluita kehitetään ja tuotetaan jatkossa aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioiden ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) annetun lain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Organisaatioita pyydetään mahdollisuuksien mukaan nimeämään tehtävään soveltuvia sekä nais- että miesjäseniä.

This decision was published on 12.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teija Niemi, Johdon assistentti, puhelin: 040 5744626

teija.niemi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja

Attachments

1. Nimeämispyyntö 15.12.2023, liite, asettamispäätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.