Ilotulitteiden käytön kielto Helsingin kaupungin alueella, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-015880
More recent handlings
§ 11

Ilotulitteiden käytön kielto Helsingin kaupungin alueella

Pelastusjohtaja

Päätös

Pelastusjohtaja päätti kieltää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92 §:n perusteella ilotulitteiden käytön 31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00 välisenä aikana seuraavilla alueilla:

 1. Ydinkeskustan alue, joka sisältää seuraavat katualueet: Yliopistonkatu – Mikonkatu – Rautatientori – Asema-aukio – Elielinaukio – Töölönlahdenkatu – Töölönlahden puisto ­– Makasiinipuisto – Kansalaistori – Mannerheiminaukio – Paasikivenaukio – Salomonkatu – Narinkkatori – Simonkatu – Mannerheimintie – Erottaja – Eteläesplanadi – Kauppatori – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori
 2. Oulunkylän ostoskeskus
 3. Ylä-Malmin tori
 4. Pihlajamäen ostoskeskus
 5. Ala-Malmin tori
 6. Töölöntori
 7. Vanha kirkkopuisto (nk. ruttopuisto)
 8. Maatullinaukio
 9. Kontulan ostoskeskus
 10. Itäkeskuksen kauppakeskus ja Tallinnan aukio
 11. Helsingin Kauppahallin tausta-alue pysäköintialueineen
 12. Sinebrychoffin puistoalue
 13. Kaisaniemen ja Kaivopuiston puistoalueet
 14. Kannelmäen Sitratorin, Nuorisotalon ja Kannelmäen asema-alueet
 15. Malminkartanon aukio ja Malminkartanon asema-alueet
 16. Vaasan aukion alue
 17. Hakaniemen tori ja Ympyrätalon alue

Kieltoalueet ovat voimassa toistaiseksi.

Ilotulitteiden käyttöä koskevat kieltoalueet eivät koske ilotulitusnäytöksiä. Ilotulitusnäytöksistä on tehtävä lain 390/2005 97 §:n mukainen ilmoitus poliisille.

Päätöksellä kumotaan päätös 37/28.12.2020 (diaarinumero HEL 2020-014274) Ilotulitteiden käytön kielto Helsingin kaupungin alueella.

Päätöksen perustelut

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 92 §:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.

Uuden vuoden juhlintaan on perinteisesti kuulunut ilotulitteiden käyttö. Ilotulitteiden käytöstä tori- ja kauppa-alueilla sekä ihmisten kokoontumisesta käyttääkseen ilotulitteita muillakin julkisilla alueilla, on aikaisempien vuosien tilastojen mukaan aiheutunut vakavia vahinkoja ja pysyviä henkilövammoja.

Tiiviillä kaupunkialueella ja suuressa ihmisjoukossa on vaikea huolehtia ilotulitteelle määritetystä suojaetäisyydestä. Suojaetäisyydellä tarkoitetaan sitä etäisyyttä, jonka päässä katsojien on turvallista seurata ilotulitusta sekä etäisyyttä, jonka päässä ilotulitteista ei aiheudu vaaraa esimerkiksi rakennuksille ja muulle omaisuudelle. Kuluttajailotulitteissa suojaetäisyys on yleensä 8–25 metriä ihmisiin ja rakennuksiin sekä muihin kohteisiin. Ilotulitteiden käyttäjien tulee huolehtia, että ilotulitteita käytetään turvallisesti ja valmistajan antamia ohjeita noudattaen. Ilotulitteiden käyttö vaatii käyttäjältään aina arvion edellytysten täyttymisestä, ja jos edellytykset eivät täyty, ei ilotulitteita saa käyttää, vaikka käyttöä ei erikseen olisi ko. alueella kielletty.

Ilotulitteiden käytön kieltämisellä määritellyillä alueilla pyritään parantamaan alueelle kokoontuvien ihmisten kokonaisturvallisuutta sekä vähentämään ihmisille, rakennuksille ja muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. Tavoitteena on myös vähentää ilotulitteista aiheutuvien muiden haittojen, kuten melun, savun sekä jätteiden määrää, ja siten parantaa yleistä viihtyvyyttä ja siisteyttä.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on rajoittanut vuoden vaihteeseen liittyvää ilotulitteiden käyttöä aikaisempina vuosina. Kieltoalueisiin on tehty muutoksia tarpeiden mukaan henkilö- ja omaisuusvahinkojen ennalta estämiseksi sekä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Määrätyt kieltoalueet ja niiden laajennukset perustuvat pelastusviranomaisen riskiarvioon

Kieltoalueiden määrittämisestä vuodelle 2010 sekä kieltoaluepäätöksen pysyvyydestä on pyydetty Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausuntoa. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos lausui 1.10.2010, että ilotulitteiden käyttö tulisi pysyvästi kieltää vuoden 2009 mukaisilla alueilla. Lisäksi Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosasto suoritti hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisen kuulemisen asianosaisten suhteen. Kuulemisessa asianosaisilta saatiin hyväksyvä kanta koskien kieltoalueita vuoden vaihteessa 2010/2011 sekä niiden pysyvyydestä toistaiseksi. Kansalaistorin lisäämisestä kieltoalueisiin on pyydetty kommentit turvallisuus- ja valmiusyksikön kautta asianosaisilta.

This decision was published on 19.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Rostedt, pelastusjohtaja, puhelin: 09 310 30100

marko.rostedt@hel.fi

Decisionmaker

Marko Rostedt
pelastusjohtaja