Väliraportti, palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025

HEL 2023-015941
More recent handlings
Case 12. / 75 §

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022−2025 väliraportti

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022−2025 väliraportin.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kumppanuuspäällikkö Titta Reunanen ja asiantuntija Tuija Mustajärvi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupungin toiminta sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa perustuu tasa-arvolakiin (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella ja yhdenvertaisuuslaki iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolain mukaisesti kaupunki on sitoutunut huomioimaan sukupuolen moninaisuuden eli sen, että juridiset sukupuolet mies ja nainen eivät kata sukupuolen koko kirjoa.

Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus paitsi ehkäistä syrjintää, myös aktiivisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee edistää tasa-arvoa ”tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti”. Yhdenvertaisuuslaissa todetaan nimenomaisesti, että viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 28.2.2022 (161 §) Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022−2025. Kaupunkiyhteinen palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma toteuttaa osaltaan lakeihin kirjattua viranomaisen edistämis- ja suunnitteluvelvoitetta kaupungin palvelujen ja toiminnan osalta. Lisäksi se tukee Helsingin kaupunkistrategian kirjausta, jonka mukaan Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä organisaatiokohtaisesti kanslian, toimialojen ja liikelaitosten johtoryhmissä että kaupunkiyhteisesti. Päätöksen mukaisesti kaupunkiyhteisen suunnitelman toteutumisen väliraportti tuodaan kaupunginhallitukselle kauden puolivälissä ja loppuraportti suunnitelmakauden päätyttyä.

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022−2025 toimeenpanon väliraportti

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliraportti on laadittu Helsingin kaupungin toimialojen, kaupunginkanslian ja kuntalaispalveluja tarjoavien liikelaitosten yhteistyönä. Väliraportin koostamisesta kokonaisuudeksi on vastannut kaupunginkanslian osallisuusyksikkö. Kukin toimiala, liikelaitos ja kanslian osasto on toimittanut väliraporttia varten tiedot toimenpiteiden edistymisestä omassa organisaatiossaan 31.8.2023 vallinneen tilanteen pohjalta sekä arvion toimenpiteiden toteutumisesta suunnitelmakauden loppuun mennessä.

Väliraportissa on arvioitu palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteumatilannetta liikennevalomallilla (vihreä=toteutunut, keltainen=osittain toteutunut/toteutus kesken, punainen=aloittamatta) sekä avattu tekstimuotoisesti erityisesti jo toteutuneiden toimenpiteiden toteutusta.

Väliraportin perusteella voidaan todeta, että toimenpiteiden toteutus on hyvässä vauhdissa kaikkialla kaupunkiorganisaatiossa. Näkymä suunnitelmakauden loppuun on erittäin myönteinen. Tämänhetkisen arvion mukaan kaikki suunnitelman toimenpiteet yhtä lukuun ottamatta tullaan toteuttamaan kauden aikana.

Väliraportti on käsitelty kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa 14.12.2023.

Close

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Tuija Mustajärvi, asiantuntija, puhelin: 09 310 36229

tuija.mustajarvi@hel.fi

Titta Reunanen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi