Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun sosiaalityö, keskitetty työ, Toivo 2, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-864-23

HEL 2023-016374
More recent handlings
§ 2

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Lastensuojelun sosiaalityö, Keskitetty työ, Toivo 2

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 037377, toimintayksikkö 395220, työpiste 100235) 8.1.2024 lukien 4334,39 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Lausuntoa terveydentilasta ei tarvitse esittää, koska valittu on jo esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan aiemmin.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.1.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on johtaa lasten tarpeiden ja edun mukaisesti toteutettua sosiaalityötä, tukea työntekijöitä vaativissa asiakastapauksissa ja osallistua lastensuojelulain mukaiseen päätöksentekoon johtavana viranhaltijana.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lastensuojelun sosiaalityön kokemusta ja lainsäädännön sekä sosiaalityön toimintakäytäntöjen ja toimintaympäristön tuntemusta, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytettiin soveltuvuutta esihenkilötehtäviin sekä kykyä johtaa ja ohjata kokeneita ammattilaisia lakisääteisissä viranomaistehtävissä. Eduksi luettiin näkemyksellisyys ja osaaminen rikoksilla, päihteillä tai käyttäytymisellä oireilevien nuorten kanssa työskentelystä sekä kokemus lastensuojelun sosiaalityön johtamisesta tai esihenkilötehtävistä sosiaalihuollossa.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 037377) on ollut julkisesti haettavana 5.12.2023 – 20.12.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli seitsemällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaikki hakijat, joilla oli vähintään vuoden työkokemus lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävästä tai kokemusta Toivo-sosiaalityöstä toistuvasti rikoksilla ja päihteillä oireilevien lasten vastuusosiaalityöstä. 20. – 21.12.2023 haastateltiin ********** ja **********

Haastattelut suorittivat lastensuojelun sosiaalityön päällikkö ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota laaja-alaiseen lastensuojelun avohuollon sekä sijaishuollon aikaisen sosiaalityön ja toimintaympäristön tuntemukseen, näkemyksellisyyteen Toivo-sosiaalityön erityispiirteistä ja kehittämistarpeista sekä johtamistaitoon.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (Tampereen yliopisto, 2020) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (Jyväskylän yliopisto, 2021) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (Jyväskylän yliopisto, 2007) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto, 2020) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (Tampereen yliopisto, 2019) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto, 2017) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti omaavan johtavan sosiaalityöntekijän tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on hyvä kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä Helsingin kaupungilla, ja hän on toiminut sosiaalityöntekijänä Toivo-tiimissä reilut kaksi vuotta. Haastatteluissa hän osoitti laaja-alaista ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä lastensuojelun sosiaalityön toimintaympäristöstä sekä kehittämistarpeista. Hänellä on erinomainen ymmärrys ja osaaminen Toivo-sosiaalityöstä ja hän on toiminut Toivo 1 -tiimin johtavan sosiaalityöntekijän 1. sijaisena vuosina 2022 – 2023. Haastattelun perusteella hänellä on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja hänen työotteensa on itsenäinen sekä kehittämismyönteinen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen lastensuojelun sosiaalityö -yksikön keskitetyn työn alayksikössä.

This decision was published on 03.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saara Keränen, lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö, puhelin: 09 310 34863

saara.keranen@hel.fi

Decisionmaker

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Attachments

1. hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.