Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun sosiaalityö, Länsi-Pohjoinen, Malmi 1, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-892-23

HEL 2023-016438
More recent handlings
§ 6

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lastensuojelun sosiaalityö, Länsi-Pohjoinen, Malmi 1, työavain SOTEPE-01-892-23

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteen maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 024920, toimintayksikkö 395220, työpiste 100150) 26.2.2024 lukien 4334,39 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Selvitys terveydentilasta on esitetty.

Rikosrekisterinote on esitetty.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 26.2.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on johtaa lasten tarpeiden ja edun mukaisesti toteutettua sosiaalityötä, tukea työntekijöitä vaativissa asiakastilanteissa ja osallistua lastensuojelulain mukaiseen päätöksentekoon johtavana viranhaltijana.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lastensuojelun sosiaalityön kokemusta ja lainsäädännön sekä sosiaalityön toimintakäytäntöjen ja toimintaympäristön tuntemusta, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Lisäksi edellytetään soveltuvuutta esihenkilötehtäviin sekä kykyä johtaa ja ohjata kokeneita ammattilaisia lakisääteisissä viranomaistehtävissä.

Eduksi luettiin kokemus lastensuojelun sosiaalityön johtamisesta tai esihenkilötehtävistä sosiaalihuollossa.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 024920) on ollut julkisesti haettavana 15.12.2023–8.1.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi virka on ollut haussa TE-palvelun työmarkkinatorilla.

Määräajassa hakemuksen jätti 9 hakijaa, joista kaksi perui hakemuksensa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kaikilla hakijoilla. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: 19.1.2024 ********** 11.1.2024 ********** ja ********** 16.1.2024 ********** sekä yksi hakija, joka veti hakemuksensa pois haastattelun jälkeen.

Haastattelun suorittivat lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä.

Jatkoon valittiin kolme hakijaa: ********** ja ********** Heidän haastateltiin uudelleen siten, että haastattelijoina toimivat lastensuojelun sosiaalityön päällikkö ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** Haastattelut suoritettiin 25.1.2024.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt ********** lastensuojelun sijoituksen sosiaalityössä sosiaalityöntekijänä 4 vuotta 7 kuukautta, lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä sosiaalityöntekijänä 9 vuotta ja 2 kuukautta, johtavana sosiaalityöntekijänä ********** lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa 1 vuotta 1 kuukautta. Lisäksi hän on toiminut projektikoordinaattorina **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt ********** lastensuojelun perhehoidossa johtavana sosiaalityöntekijänä 10 kuukautta, ********** lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä johtavana sosiaalityöntekijänä 2 vuotta 6 kuukautta, ********** sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sosiaalityöntekijänä 1 vuotta, ********** lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä sosiaalityöntekijänä 8 vuotta 6 kuukautta.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteen maisteri. Hän on työskennellyt ********** 7 vuotta 8 kuukautta ja ********** vs. johtavana sosiaalityöntekijänä 5 kuukautta.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti tehtävänimikkeen tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti Helsingin lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytäntöjen ja toimintaympäristön tuntemusta, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen lastensuojelun sosiaalityö Malmi 1 -toimipisteessä.

This decision was published on 01.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö, puhelin: 09 310 56309

riitta.vartio@hel.fi

Decisionmaker

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.