Virkasuhteen täyttäminen, keskitetyt palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit, ylilääkäri, SOTEPE-02-530-23

HEL 2023-016458
More recent handlings
§ 4

Ylilääkärin viran täyttäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, keskitetyt palvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit, työavain SOTEPE-02-530-23

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yleislääketieteen erikoislääkäri ********** koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärin virkaan (vakanssinumero 019244, toimintayksikkö 396185, työpiste 100000) 11.3.2024 lukien, 6708,30 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Lastentautien erikoislääkäri ********** valitaan tehtävään varalle.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu, ja kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Terveys- ja päihdepalvelujen Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan Keskitettyjen palveluiden johto.

Päätöksen perustelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärin virka (vakanssinumero 019244) tuli avoimeksi 1.1.2024 lukien. Virka on ollut haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa 14.12.2023 – 8.1.2024. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä työmarkkinatorin, Oikotien ja Duunitorin sivuilla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri johtaa Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden alayksikköä, ja tekee tiivistä yhteistyötä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien sekä opiskeluhuollon muiden toimijoiden kanssa. Ylilääkäri toimii johtavan ylilääkärin alaisuudessa. Alayksikössä toimii määräaikaisesti myös toinen ylilääkäri. Alayksikön vastuulla on lakisääteisten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelujen järjestäminen. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, ja ylilääkäriltä odotetaan osallistumista toiminnan kehittämistyöhön. Tällä hetkellä Helsingissä kehitetään erityisesti nuorten mielenterveyspalveluketjua, lasten ja nuorten mielenterveydellisten haasteiden ja palvelutarpeen lisäännyttyä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä.

Eduksi tehtävään luetaan aikaisempi kokemus hallinnollisista ja johtamistehtävistä sekä esihenkilötehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärin virkaa haki määräaikaan mennessä 3 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina 15.1.-26.1.2024. Haastattelut toteuttivat Terveysasemat ja sisätautien poliklinikan Keskitettyjen palveluiden johtavat ylilääkärit ********** ja **********

Hakija ********** on valmistunut lääkäriksi ********** Yliopistosta ja saanut oikeuden toimia Suomessa lääkärinä 2004, ja valmistunut yleislääketieteen erikoislääkäriksi Helsingin yliopistosta 2017. Hakija on saanut Suomen lääkäriliiton nuorisolääketieteen erityispätevyyden 2021, ja hakijalla on myös väestöliiton seksuaalineuvojan koulutus 2015. Hakija on toiminut **********

Hakija ********** on lääketieteen lisensiaatti Tarton yliopistosta 2001, ja valmistunut lastentautien erikoislääkäriksi Tampereen yliopistosta 2010, sekä lääketieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta 2020. Hakija on toiminut **********

Hakija ********** on lääketieteen lisensiaatti Helsingin yliopistosta 2011, ja valmistunut lastenpsykiatrian erikoislääkäriksi Helsingin yliopistosta 2023. ********** Hakijalla ei ole kokemusta ylilääkärin tehtävistä aikaisemmin.

********** on koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella parhaat edellytykset koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen, ja valitaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärin virkaan. ********** katsotaan olevan laajin kokemus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja eniten osaamista koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä. ********** on myös sellaista kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten mielenterveyssairauksien hoidon parissa työskentelystä, josta katsotaan olevan oleellista hyötyä työssä nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämistyön parissa. ********** on niin ikään laaja kokemus perusterveydenhuollosta, ja hän on toiminut sekä terveyskeskuslääkärinä että ylilääkärinä perusterveydenhuollossa.

Hakija ********** on osoittanut kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä toimiessaan tehtävässään lääketieteellisenä johtajana, ja omaa kokemusta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävistä. ********** valitaan tehtävään varalle.

This decision was published on 16.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ulrika Winqvist, johtava ylilääkäri, puhelin:

ulrika.winqvist@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.