Virkasuhteen täyttäminen: Auroran vieroitushoito-osasto, sosiaaliohjaajan virka

HEL 2024-000127
More recent handlings
§ 2

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Auroran vieroitushoito-osasto

Psykososiaalisen työn päällikkö

Päätös

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti ottaa ilman julkista hakumenettelyä sosionomi (AMK) ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 039013, toimintayksikkö 396370, työpiste 700210) 1.1.2024 lukien 2731,36 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus perusti sosiaaliohjaajan viran 1.1.2024.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on pykälässä mainittuun perusteeseen rinnastettavissa oleva kaupungin hallintosäännössä määrätty peruste. Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:n perusteella henkilö voidaan ottaa virkaan ilman julkista hakumenettelyä, kun kyseessä on virkaan ottaminen palvelusuhdetta koskevien tarkoituksenmukaisten uudelleen järjestelyjen vuoksi.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on asiakkaiden sosiaalisen tilanteen kartoittaminen ja psykososiaalinen tuki akuuttitilanteessa sekä yksilöhuollon päätöksenteko. Tehtävään kuuluu myös kuntoutuksen suunnittelu ja siihen liittyvä verkostotyö. Palvelu- ja asiakasmaksupäätösten valmistelu ja tekeminen.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi (AMK) sekä rekisteröityminen Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

********** on suorittanut sosionomi (AMK) tutkinnon **********

Hän on osoittanut tehtävän vaativuuden mukaista osaamista sekä asiakastyössä että verkostotyössä ja työyhteisön moniammatillisessa työssä.

********** on hyvät edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen Auroran vieroitushoito-osastoilla.

This decision was published on 23.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aila Ronkanen, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 09 310 42970

aila.ronkanen@hel.fi

Decisionmaker

Aila Ronkanen
psykososiaalisen työn päällikkö