Avustuksen myöntäminen, Työllisyyspalvelut, Helsinki-lisä vuonna 2024, työnantajat

HEL 2024-000174
§ 32

Avustuksen myöntäminen, Työllisyyspalvelut, Helsinki-lisä vuonna 2024

Helsinki-lisä-suunnittelija

Päätös

Helsinki-lisä-suunnittelija päätti myöntää työllisyydenhoidon Helsinki-lisän liitteessä 1 mainituille hakijoille käytettäväksi työllistetyn palkkauskustannuksiin liitteessä mainitulla summalla.

Avustuksen kustannukset maksetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut-yksilölle osoitetusta määrärahasta talousarvion kohdalta 140 01, sisäisen tilauksen numerolla 1817100003.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 11.9.2023 §30 päättänyt tukea rahallisesti työnantajia, jotka tarjoavat työtä kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluville helsinkiläisille.

Vuonna 2024 Helsinki-lisään on varattu talousarviossa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut -yksikölle 4,1 miljoonan euron määräraha. Työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen.

Avustus

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisää voidaan myöntää yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajalle kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluvien helsinkiläisten työllistämiseen.

Helsinki-lisässä on kyse työllistettävän henkilön palkkauskustannuksiin kohdistuvasta avustuksesta. Helsinki-lisä kohdistuu palkan sivukuluihin ja lomarahaan sekä bruttopalkan siihen osaan, jota palkkatuki ei kata. Tuen määrään vaikuttavat samoihin kustannuksiin myönnetyt muut tuet (esim. palkkatuki ja oppisopimuksen koulutuskorvaus). Yritykselle ja taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle avustus myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli ns. de minimis -tukena, ei koskaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus (EU) N:o 651/2014) perusteella eli ns. RPA-tukena. Yleishyödyllisille yhteisöille avustus myönnetään valtiontukisääntelyn ulkopuolisena tukena, jos yhdistys ei harjoita taloudellista toimintaa.

Avustusta myönnetään valtiontukisäännöissä määrätyn kasautumissäännön sekä tuen enimmäisintensiteetin mukaisesti (tuen määrä suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin). Helsinki-lisä voi olla enintään 800 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on päätöksellään 11.9.2023 §30 hyväksynyt työnantajan Helsinki-lisän myöntämistä koskevat ehdot noudatettavaksi 11.9.2023 alkaen. Helsinki-lisän myöntämisessä noudatetaan lisäksi kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

Helsinki-lisää saa käyttää ainoastaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksen 11.9.2023 §30 mukaisiin tarkoituksiin. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kaupunki voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa kaupungille tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti. Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu.

Valtiontukiarviointi

Yritykselle ja taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle avustus myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan komission asetusta (EU) 1407/2013, annettu 24.12.2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L352, 24.12.2013).

Kullekin hakijalle myönnettävän de minimis -tuen määrä ilmenee hakijakohtaisesta liitteestä. Avustuksen saajalle voidaan myöntää de minimis -tukena enintään 300 000 euroa (maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut kaupungille kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajankohdat.

This decision was published on 13.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Von Hertzen, suunnittelija, puhelin: 09 310 28291

mikko.vonhertzen@hel.fi

Decisionmaker

Sonja Vuorela
helsinki-lisä-suunnittelija

Attachments

2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
10. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.