Yhtiökokoukset vuonna 2024, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

HEL 2024-000264
More recent handlings
Case 6. / 15 §

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yhtiön yhtiökokous

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että

 • hyväksytään käsiteltävät asiat koskien tilikausia 1.1.-31.12.2020, 1.1.-31.12.2021 ja 1.1.-31.12.2022 hallituksen päätösehdotusten mukaisesti muutoin kuin vastuuvapauden myöntämisen osalta,
 • päätetään olla myöntämättä vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja yhtiön entiselle toimitusjohtajalle edellä mainituilta tilikausilta, kunnes tarvittavat pyydetyt lisätiedot on saatu,
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi 3
 • valitaan hallituksen puheenjohtajaksi kaupunginasiamies Eeva Skult ja jäseniksi tiimipäällikkö Reetta Amper ja projektinjohtaja Mari Koskinen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.

Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan.

Yhtiökokous

Tulevassa Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Esitetään tilikausien 2020 (1.1.2020 –31.12.2020), 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) ja 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022) tilinpäätökset, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
 • Esitetään edellä mainittujen tilikausien tilintarkastuskertomukset.
 • Päätetään tilikausien 2020, 2021 ja 2022 tuloslaskelmien ja taseiden vahvistamisesta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 • Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 • Valitaan hallituksen jäsenet.

Tilikautta 2023 koskevat asiat käsitellään asiamukaisesti myöhemmin vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus on valittu edellisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2020, ja hallituksen jäsenet tulee nyt valita uudelleen. Hallitukseen tarvitaan juridista osaamista mm. selvitystilaan asettamistoimien valmistelemiseksi, minkä johdosta hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kaupunginasiamiestä.

Tilintarkastaja on tilikausia 2020 ja 2021 koskevissa tarkastuskertomuksissa tehnyt huomautuksen siitä, että hallitus ei ole tehnyt osakepääoman menettämistä koskevaa osakeyhtiölain edellyttämää rekisteri-ilmoitusta. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin pääomatilanteen korjaamiseksi ottaen kokonaisuudessa huomioon, että yhtiön hallinnoima kiinteistö on jo purettu. Hallitukselta saatujen tietojen mukaan tilikauden 2023 ennusteessa oma pääoma on kääntynyt positiiviseksi tilikauden aikana.

Taustaa

Yhtiön tontilla ollut kiinteistö on purettu vuonna 2021.

Vuosien 2020, 2021 ja 2022 tilinpäätöksiä ei ole voitu vahvistaa ajallaan niissä olevia tietoja koskevien epäselvyyksien vuoksi. Näitä selvitetään parhaillaan myös ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Yhtiökokouksia ei ole kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla minkä johdosta vuosien 2021, 2022 ja 2023 yhtiökokoukset ovat jääneet pitämättä.

Yhtiö on tarkoitus lakkauttaa sen jälkeen, kun ulkopuolinen selvitys epäselvyyksistä ja niihin liittyvistä vastuukysymyksistä valmistuu. Selvityksen perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteiden tarve. Mahdollisesta vahingonkorvausvaatimuksesta tehdään erillinen päätös yhtiökokouksessa, mikäli ulkopuolisen selvityksen perusteella näin on perusteltua toimia.

Vastuuvapauden epääminen

Tällä hetkellä on katsottava, että vaikka yhtiön toiminnan selvittämisen edistämiseksi on tärkeää hyväksyä nyt vuosien 2020, 2021 ja 2022 tilinpäätökset, niin hallituksen jäsenten ja entisen toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntämiselle tilikausilta 2020, 2021 ja 2022 ei ole edellytyksiä. Selvitys siitä, onko yhtiölle aiheutunut vahinkoa, on vielä kesken. Vastuuvapauden epäämisen tarkoituksena on, että yhtiö säilyttää mahdollisuuden erikseen vaatia vahingonkorvausta tilikausien 2020, 2021 ja 2022 ajalta. Vastuuvapauden epäämisessä ei ole kysymys epäluottamuslauseen osoittamisesta tässä vaiheessa.

Lopuksi

Yhtiön tilanne on epätoivottu. Asiaa on edistetty kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja konserniohjauksen toimesta säännöllisesti käyden keskustelua yhtiön hallituksen kanssa ja vaatien toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Koska yhtiön tontilla ollut kiinteistö on kuitenkin jo purettu ja yhtiö ei harjoita enää liiketoimintaa, on hallinnollisesti kyse yhtiön tilanteen selvittämisestä ja yhtiön purkamisen valmistelusta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Close

This decision was published on 06.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Attachments

1. Yhtiökokouskutsu
2. Tilinpäätös 2020
3. Tilinpäätös 2021
4. Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite, tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
5. Tilintarkastuskertomus 2020
6. Tilintarkastuskertomus 2021
7. Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite tilintarkastuskertomus 25.10.2023, KPMG Oy Ab

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.