Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus, kiinteistö 91-31-119-19, Itälahdenkatu 18, Lauttasaari, Kiinteistö Oy Lauttateva

HEL 2024-000316
More recent handlings
Case 12. / 147 §

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Lauttatevan kanssa liittyen Vattuniemen keskuksen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12701

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

A) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) kiinteistön 91-31-119-19 omistajan Kiinteistö Oy Lauttatevan (Y-tunnus 0495108-1) kanssa tehtävän liitteen nro 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen. Sopimuksen mukainen maankäyttökorvaus on 1 873 900 euroa ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukainen kauppahinta 8 136 000 euroa.

B) Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa:

 • kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön tekemään maankäyttösopimukseen ja kiinteistökaupan esisopimukseen sekä esisopimuksen perustella tehtävään lopulliseen luovutuskirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
 • sekä kaupunkiympäristön toimialan sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta kiinteistökauppojen esisopimusten perusteella tehtävät lopulliset luovutuskirjat sekä tarvittaessa tekemään niihin vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.
Close

Vireillä oleva asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta on 4.10.2022, 538 § on esittänyt kaupunginhallitukselle Lauttasaaren Vattuniemen keskusta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12701 hyväksymistä. Asemakaavoitus-palvelu on myöhemmin tehnyt kaavakarttamerkintöihin ja -määräyksiin vähäisiä muutoksia. Korjattu asemakaavakartta on liitteenä nro 2.

Kaavamuutos mahdollistaa alueen täydennysrakentamisen nykyisten teollisuus-, varasto- ja toimitilatonttien sekä yleisten alueiden muuttuessa pääosin asuinkäyttöön.

Kaava-alueelle on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä 114  165 k-m², joka mahdollistaa asukasmäärän lisääntymisen noin 3 250 asukkaalla. Lisäksi kaavassa pyritään turvaamaan alueen yritystoiminta siten, että tonttien rakentamisen määrästä edellytetään vähintään 25 % (39 530 k-m²) rakennettavaksi toimisto- ja liiketilakäyttöön.

Kaava-alue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kaupunki omistaa yleiset alueet.

Maankäyttösopimus

JMB Kiinteistöt Oy:n sopimuskokonaisuus

Kiinteistö Oy Lauttateva on osa JMB Kiinteistöt Oy:n konsernia, johon kuuluvat yhtiöt omistavat kaava-alueelta useita kiinteistöjä. Yhtiöiden omistamat kiinteistöt on esitetty liitteenä nro 3 olevassa kartassa.

Kaavaratkaisussa toimisto- ja liiketilavaatimuksen osalta yhtiöiden omistamia alueita on käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi kaava-alueella noudatettavat asuntotuotannon AM-velvoitteet on määritetty yhtiöiden kesken kokonaisuutena ja velvoitteet jakautuvat alustavasti kahdelle yhtiölle.

Konsernin sopimuskokonaisuus muodostuu seuraavista yhtiöistä ja niiden omistamista kiinteistöistä:

 • Kiinteistö Oy Lauttateva: kiinteistö 91-31-119-19
 • Kiinteistö Oy Itälahdenkatu 15-17: kiinteistö 91-31-131-10
 • Kiinteistö Oy Itälahdenkatu 20: kiinteistö 91-31-119-9
 • Asunto Oy Helsingin Luistin: määräosa 3900/13350 kiinteistöstä 91-31-118-18
 • Asunto Oy Helsingin Piruetti: määräosa 6515/13350 kiinteistöstä 91-31-118-18
 • Asunto Oy Helsingin Hokkari: määräosa 2935/13350 kiinteistöstä 91-31-118-18
 • JMB IL22B Oy: rakennus kiinteistöllä 91-31-118-18
 • Kiinteistö Oy Melkonkatu 26: kiinteistö 91-31-131-14
 • Kiinteistö Oy Itälahdenkatu 22 A: kiinteistö 91-31-118-17

JMB Kiinteistöt Oy:n omistamien yhtiöiden sopimuskokonaisuus ja sopimusvelvoitteiden jakoperusteet on neuvoteltu yhdessä kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden kanssa. Koska konsernin sisäiset yhtiöt ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, kunkin yhtiön kanssa tehdään oma maankäyttösopimus koskien kyseisen yhtiön omistamaa kiinteistöä ja kunkin yhtiön velvollisuudet ovat erilliset ilman yhteisvastuuta.

Yhtiöiden sopimukset on valmisteltu päätöksentekoon erillisinä päätösesityksinä toimivallan mukaisesti.

Kiinteistö Oy Lauttatevan maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Kiinteistö Oy Lauttatevan (jäljempänä Lauttateva) omistamalle kiinteistölle 91-31-119-19 on kaavamuutoksessa osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 17 656 k-m², josta 16 903 k-m² on asuinkerrostalojen rakennusoikeutta ja 753 k-m² toimisto- ja liiketilaa.

Kaavamuutos korottaa Lauttatevan omistamien alueiden arvoa merkittävästi, joten yhtiön kanssa on käyty kaupunginhallituksen 26.4.2021, 310 § tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä nro 1 oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus.

Sopimus on allekirjoitettu 28.2.2024 ja se tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan Lauttateva suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta 1 873 900 euroa.

AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuoto

Kaupunginvaltuuston 11.11.2020, 313 § hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (jäljempänä AM-ohjelma) mukaan yksityisen maanomistuksen hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutumista ohjataan maankäyttösopimuksilla.

Kaupunkiympäristölautakunta edellytti 4.10.2022 kaavamuutosehdotusta koskevassa hyväksymisesityksessään, että alueen suunnittelussa toteutetaan alueelle täydennysrakentamisen yhteydessä myös ARA-vuokra-asuntoja ja muuta säänneltyä asuntotuotantoa Helsingin AM-ohjelman periaatteita noudattaen.

Lauttateva täyttää edellä mainitun AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen sitoutumalla toteuttamaan tai luovuttamaan toteuttavaksi:

 • vähintään 2 650 k-m² valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla (vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki 604/2001) rahoittamana ARA-vuokra- tai opiskelija-asuntotuotantona
 • vähintään 3 150 k-m² asumisoikeusasuntotuotantona
 • vähintään 5 850 k-m² muuna välimuodon asuntotuotantona.

Hallintamuotojakauma on määritetty yhteistyössä kaupunginkanslian asuminen-yksikön kanssa.

Aluejärjestelyt

Kaavamuutoksen toteuttamiseksi kaupunki ja Lauttateva ovat sopineet seuraavasta aluejärjestelystä:

Kaupunki luovuttaa Lauttatevalle tai tämän määräämälle kauppakirjaluonnoksen mukaisesti kiinteistöstä 91-414-1-618 yhteensä noin 2 106 m²:n suuruisen alueen liitettäväksi asuinkerrostalojen tonttiin (AK) 91-31-119-24.

Kauppahinta esisopimuksen allekirjoitushetkellä on 8 136 000 euroa. Lopullista kauppahintaa korotetaan nykyarvon säilyttämiseksi kahdella (2) prosentilla vuodessa.

Lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman.

Kauppahinnan markkinaehtoisuus on varmistettu ulkopuolisen auktorisoidun arvioitsijan lausunnolla.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen päätöksen 26.4.2021, 310 § perusteella kaupunginhallitus päättää kokonaisarvoltaan 5 miljoonaa euroa suuremmista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että aluejärjestelyt. Sopimuksen kokonaisarvo on 10 009 900 euroa.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2024 § 74

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) kiinteistön 91-31-119-19 omistajan Kiinteistö Oy Lauttatevan (Y-tunnus 0495108-1) kanssa tehtävän liitteen nro 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymistä. Sopimuksen mukainen maankäyttökorvaus on 1 873 900 euroa ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukainen kauppahinta 8 136 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta valtuutti sekä kaupunkiympäristön toimialan sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön tekemään maankäyttösopimukseen ja kiinteistökaupan esisopimukseen sekä esisopimuksen perustella tehtävään lopulliseen luovutuskirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa sekä kaupunkiympäristön toimialan sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta kiinteistökauppojen esisopimusten perusteella tehtävät lopulliset luovutuskirjat sekä tarvittaessa tekemään niihin vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA131-32)

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Tom Qvisèn. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

30.01.2024 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi
Close

This decision was published on 19.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi