Nimeämispyyntö, DigiFinland Oy:n toimielimeen nimittäminen; hallitus ja nimitysvaliokunta, DigiFinland Oy

HEL 2024-000721
More recent handlings
Case 5. / 14 §

Jäsenehdokkaan nimeäminen DigiFinland Oy:n hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi jäsenehdokkaaksi DigiFinland Oy:n hallitukseen toimialajohtaja Juha Jolkkosen. Nimitysvaliokuntaan ei esitetä jäsentä Helsingistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

DigiFinland Oy pyytää osakkaita nimeämään jäsenehdokkaansa yhtiön hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan 29.2.2024 mennessä. Nimeämispyyntö on liitteenä 1. Osakassopimus on liitteenä 2. Osakassopimuksen liitteen 2 mukaan HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät yhdessä yhden (1) jäsenen hallitukseen. Ehdotuksena hallitukseen nimettäväksi jäseneksi on toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Juha Jolkkonen on toiminut hallituksen jäsenenä kuluneella kaudella ja hän on antanut suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle kaudelle. Juha Jolkkosella on laaja osaaminen ja kokemus toimialasta sekä toimialan vaatimista digitaalisista kehitystarpeista. Hänellä on myös monipuolinen kokemus erilaisista hallitustehtävistä, muun muassa Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Nimitysvaliokuntaa koskevan yhden jäsenen nimityksen osalta Helsingin kaupunki kuuluu samaan valintaryhmään Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, HUS-yhtymän, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Kymenlaakson hyvinvointialueen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Kaupunginkanslian ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteisvalmistelussa on aiemmin arvioitu, että Helsingillä ei ole tarvetta tehdä omaa ehdotusta nimitysvaliokunnan jäseneksi.

Close

This decision was published on 06.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Attachments

1. Nimeämispyyntö 17.1.2024
2. Nimeämispyyntö 17.1.2024, liite, osakassopimus 26.10.2022, allekirjoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.