Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, Class teacher, työavain KASKO-01-1659-23

HEL 2024-000745
More recent handlings
§ 55

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Ressun peruskoulu, englanninkielinen luokanopettaja, class teacher, työavain KASKO-01-1659-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Ressun peruskouluun sijoitetut englanninkielisen luokanopettajan virkasuhteet (vakanssinumerot 006175 ja 006258).

Päätöksen perustelut

Englanninkielisen luokanopettajan virkasuhteet (vakanssinumerot 006175 ja 006258) ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 08.01.2024–30.01.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on englanninkielisen luokanopettajan tehtävät Ressun peruskoulussa.

Englanninkielisen luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 40 hakijaa. Hakijat hakivat työpaikkailmoituksessa mainittuihin 4 englanninkielisen luokanopettajan virkasuhteeseen. Vaadittu kelpoisuus oli 11 hakijalla. Kaksi vakanssia täytettiin kelpoisten hakijoiden joukosta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä oleviin englanninkielisen luokanopettajan virkoihin (vakanssinumerot 006175 ja 006258) oli vain vähän kelpoisia hakijoita, joilla oli tehtävään soveltuvaa osaamista, virkasuhteet jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 08.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Liusvaara, rehtori, puhelin: 09 310 82101

leena.liusvaara@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1