Virkasuhteen täyttäminen, Taivallahden peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-1469-23

HEL 2024-000847
More recent handlings
§ 5

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Taivallahden peruskoulu, matematiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja (ruotsin kielikylpyopetus), työavain KASKO-01-1469-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Taivallahden peruskouluun sijoitetun matematiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan (ruotsin kielikylpyopetus) viran.

Päätöksen perustelut

Matematiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan (ruotsin kielikylpyopetus) virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 08.01.2024–30.01.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on matematiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan (ruotsin kielikylpyopetus) tehtävät Taivallahden peruskoulussa.

Matematiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan (ruotsin kielikylpyopetus) viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi työkokemus matematiikan ja kemian kielikylpyopetuksesta.

Määräajassa ei jätetty yhtään hakemusta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan matematiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan (ruotsin kielikylpyopetus) virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 29.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annarella Ahlroos, rehtori, puhelin: 040 627 9090

annarella.ahlroos@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1