Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, erityisluokanopettaja, lähipalvelun erityisluokka, työavain KASKO-01-1536-23

HEL 2024-000866
More recent handlings
§ 7

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, erityisluokanopettajan virka, lähipalvelun erityisluokka työavain KASKO-01-1536-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran (005899).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 005899) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.- 30.01.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää kahden alayksikön peruskoulussa rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Pukinmäenkaaren peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi hyvät yhteistyö-, digi- ja viestintätaidot, kokemus inklusiivisista ja joustavista opetusjärjestelyistä ja kokemus työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa tuli yksi hakemus. Hakija perui hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan ei ollut kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

This decision was published on 20.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maarit Hosio, rehtori, puhelin: 09 310 80747

maarit.hosio@hel.fi

Decisionmaker

Maarit Hosio
rehtori