Vuoden 2023 talousarvion sitovien määrärahakohtien väliset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu

HEL 2024-000917
More recent handlings
Case 4. / 85 §

V 28.2.2024, Vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirtäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2023 talousarvion sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

TA-kohdasta
 
euroa
8 08
Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
 
8 08 02 02
Länsisatama
-5 200 000
 
 
 
siirretään kohtaan
 
 
8 03 01
Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
 
8 03 01 02 
Liikennejärjestelyt
+100 000
8 03 03
Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa
+200 000
8 04 01
Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
 
8 04 01 01
Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset
+4 900 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden rakentamista vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoina. Esitystä on tarkennettu yhteistyössä joiltakin osin kaupunkiympäristön toimialan esitykseen verrattuna (esitys liitteenä 1.).

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahaa oli osoitettu 84,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 myönnetyt ylitysoikeudet ja määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli yhteensä 90,898 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 90,925 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,027 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys johtui Raide-Jokerin taloudellisen loppuselvityksen tasauslaskusta.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahaa oli osoitettu 0,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 1,014 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,114 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin mm. Lahdenväylän ylittävän Ilmasillan rakennussuunnitteluun, Koivusaaren eritasoliittymän tie- ja katusuunnitteluun, Turunväylän ja Huopalahdentien liittymän tiesuunnitteluun. Määrärahan ylitys johtui suunnitteluhankkeiden ennakoitua nopeammasta etenemisestä.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet määräraha oli 36,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 40,62 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 4,22 miljoonaa euroa.

Määrärahan ylitystarpeet johtuivat useiden hankkeiden laajuusmuutoksista, odotettua korkeammista kustannuksista ja töiden ennakoitua nopeammasta etenemisestä.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, oli osoitettu 123 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 myönnetyt ylitysoikeudet ja tehdyt määrärahasiirrot huomioiden, käytettävissä oli yhteensä 125,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 90,8 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 34,6 miljoonaa euroa.

Talousarviokohdan 8 08 02 02 Länsisatama määräraha oli 29,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 20,7 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 8,3 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä johtuen mm. Telakkarannan rantamuurien korjausurakan keskeytyksestä. Käyttämättä jääneestä määrärahasta 4,9 miljoonaa euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet käyttöön, 0,1 miljoonaa euroa talousarviokohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit alakohtaan 8 03 01 02 Liikennejärjestelyt sekä 0,2 miljoonaa euroa talousarviokohdalle 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa.

Close

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi