Lyhennysvapaan myöntäminen, 5/2024, 12/2024 ja 5/2025, Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola

HEL 2024-000930
More recent handlings
Case 10. / 73 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle 15.4.2013, § 423 myöntämäänsä lainaan kahdeksantoista kuukauden pituisen lyhennysvapaan, vuoden 2024 toukokuun ja marraskuun, sekä vuoden 2025 toukokuun lyhennyseriä koskien, laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen. Lainan numero on 3900001830 ja päätöstä koskevien lyhennyserien määrä on yhteensä 424 836,60 euroa. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliola on Kalliolan Setlementti ry:n
pääosin omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa osoitteessa Sturenkatu 11 sijaitsevan Kalliolan setlementtitalon. Rakennuksen tontin omistaa Kalliolan Setlementti ry, joka on vuokrannut sen kiinteistöosakeyhtiölle. Talossa harjoitetaan Kalliolan kansalaisopiston toimintaa sekä muuta sosiaalista yhteisö-, kaupunki- ja kansalaistoimintaa.

Kaupunginhallitus myönsi 15.4.2013, § 423 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle 5 000 000 euron suuruisen lainan Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseksi.

Pitkävaikutteiseen peruskorjausinvestointiin myönnetyn lainan lyhentäminen 15 vuoden laina-ajalla osoittautui yhtiölle liian haastavaksi. Kaupunginhallitus päätti 23.10.2017, § 950 myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle lyhennysvapaata 12 kuukauden ajaksi ja pidentää lainan laina-ajan 20 vuoden mittaiseksi.

Lisäksi Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle on myönnetty koronaepidemian yhteydessä heikentyneestä lainanhoitokyvystä johtuen lyhennysvapaata seuraavasti:

Rahoitusjohtaja myönsi, kaupunginhallituksen myöntämin valtuuksin, yhtiölle lyhennysvapaata kuuden kuukauden ajalle vuosina 2020 ja 2021 (12.5.2020, § 31 ja 21.5.2021, § 25), laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen. Edelleen kaupunginhallitus myönsi 1.11.2021, § 788 yhtiölle lyhennysvapaata 12 kuukauden ajaksi laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen.

Kaupunginhallitus myönsi 15.5.2023, § 310 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle lyhennysvapaata kahdentoista kuukauden ajaksi laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen. Koronaepidemian heikentämät tulot eivät palautuneet ennalleen ja yhtiö varautui peruskorjauksen riitatapauksesta aiheutuviin lisäkuluihin.

Kiinteistöosakeyhtiön tulot koostuvat avustuksista, vuokratuotoista ja satunnaisista tilavarausten varaustuotoista. Yhtiö ei ole pystynyt kasvattamaan tulojaan yhtä nopeasti kuin yleinen kustannus- ja korkotason nousu on nostanut yhtiölle koituneita kustannuksia. Lisäksi yhtiön taloutta ovat rasittaneet vuoden 2023 aikana maksetut, peruskorjauksen riitatapaukseen liittyneet, lisäkulut. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliola hakee kaupungilta lyhennysvapaata vuoden 2024 ja toukokuun 2025 erääntyvien lyhennyserien osalta. Kalliolan Setlementti ry:n tarkoituksena on ratkaista taloudelliset ongelmansa kiinteistöä koskevin järjestelyin.

Kaupungin Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle myöntämän lainan pääoma on päätöksentekohetkellä 4 106 753,81 euroa ja lyhennysvapaata koskevat lyhennyserät ovat yhteensä 424 836,60 euroa.

Vakuustilanne

Kaupungin lainan vakuutena ovat ensisijaiset, yhteensä 6 000 000 euron arvoiset, kiinnitykset tontin vuokraoikeuteen. Kiinteistön velaton markkina-arvo on puolueettoman ammattiarvioitsijan 3.9.2021 tekemän, tuottoarvolaskentaan perustuvan arvion, mukaan 8 500 000 euroa. Koska kaupungin vakuudet ovat parhaalla etusijalla, kaupungin vakuusasema on turvattu.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle esitetyn lyhennysvapaan johdosta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan lainaajan pidennys sisältää korkotukea lainansaajille. Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, harjoittavatko Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola ja sen vuokralaiset valtiontukisäännösten mukaista taloudellista toimintaa. Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola on Kalliolan Setlementti ry:n omistama kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola hallinnoi tonttia ja rakennusta, jolla on Kalliolan setlementtitalo. Talossa harjoitetaan mm.
Kalliolan kansalaisopiston toimintaa sekä muuta sosiaalista yhteisö-, kaupunki- ja kansalaistoimintaa. Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan antaman selvityksen mukaan kiinteistön tiloista noin 90 prosenttia on vuokrattu valtionosuuksilla rahoitettuun julkiseen koulutustoimintaan ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittamaan ei-taloudelliseen järjestötoimintaan. Näin ollen lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan (komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 28-29 ja 197).

Niiden tilojen osalta, joissa harjoitetaan valtiontukisäännösten mukaista taloudellista toimintaa, on varmistettava, että Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan Helsingin kaupungilta saama taloudellinen etu ei siirry kilpailluilla markkinoilla toimivien yritysten hyväksi. Tällaisessa tilanteessa kolmansille osapuolille vuokratuista tiloista tulee periä markkinahintaista vuokraa.

Close

This decision was published on 16.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi