Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, ortodoksiuskonto, työavain KASKO-01-1916-23

HEL 2024-001040
More recent handlings
§ 33

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Ressun peruskoulu, ortodoksiuskonnon päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-1916-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Ressun peruskouluun sijoitetun, ortodoksiuskonnon päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen.

Päätöksen perustelut

Ortodoksiuskonnon päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 08.01.2024–30.01.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on ortodoksiuskonnon päätoimisen tuntiopettajan tehtävät, pääkouluna Ressun peruskoulu.

Ortodoksiuskonnon päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla, joka ei kuitenkaan osallistunut kutsuttuna haastatteluun.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan ortodoksiuskonnon päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen oli yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija, joka ei osallistunut haastatteluun, virkasuhde jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkasuhdetta hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 13.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Liusvaara, rehtori, puhelin: 09 310 82101

leena.liusvaara@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1